Zingeving Deel 2

Kunnen we nog iets leren?

Een studie over het woord ‘Zingeving’. Ik was al enige tijd met deze studie bezig, zingeving hebben we altijd nodig en ik hoop dit dan ook voldoende te kunnen belichten. In ieder geval veel zegen en wijsheid bij het lezen.

Reële zingeving

Ik hoop dat we begrijpen dat de eigenlijke identiteit voortkomt uit God, uit het Hemelse leven wat door onze bekering een steeds grotere rol gaat spelen in ons leven.  Daarom zet satan alles op alles om die identiteit in zijn bezit, onder zijn controle te krijgen. De ‘Zin’ die wij aan ons leven geven heeft daarom niet veel te maken met de “Zin des Heren”. Deze bron is altijd zuiver en bestendig. Lees maar eens de volgende woorden van Psalm 19:8-12 BB.

De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God. 

 • De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid. 
 • De bevelen van de Heer zijn goed en maken de mensen blij. 
 • De wetten van de Heer zijn zuiver en geven de mensen raad. 
 • De wet van de Heer is zuiver en zal eeuwig blijven bestaan. 
 • De bevelen van de Heer zijn waarheid en zijn allemaal juist en goed. 
 • Ze zijn kostbaarder voor een mens, kostbaarder dan veel, zuiver goud. 
 • Ze zijn zoeter dan honing, zoeter dan honing uit de honingraat. 

Wat een prachtige geschenken van God, Die Hij aan ons leven toevoegt wanneer wij onze zingeving bij Hem zoeken. Het zal ons niet onbeloond laten. Dus kunnen we ons heel goed voorstellen wat de psalm schrijver doet. Waar hij voor kiest, wat zijn beslissing is, hij zegt dit:

 • Ik laat me door uw wet leiden. 
 • Gehoorzaamheid aan uw wet geeft een grote beloning” Psalm 19:8-12 BB.

De Wet, Woorden en Bevelen in enkel of in meervoud, geven ons veel zuivere zingeving en oneindig veel voldoening. De eigenlijke, zuivere zingeving maakt rijk, maar een zingeving gebaseerd op wereldse inzichten zal armoede en een lege geest veroorzaken. Wie zijn of haar leven als zinvol beschouwd vanuit Gods woorden, hoeft eigenlijk geen zingeving meer te zoeken, want dan heeft en geeft het leven zin. Voor sommige mensen is zingeving een bijproduct van een bewust gekozen levensstijl en daar moet je keihard voor werken. Maar een overgegeven leven aan God, een leven in overgave aan Zijn Woord, die is een zingevend mens. Dat gebeurd eigenlijk vanzelf want uit het één komt het ander voort.

We kunnen de zin van het leven niet beantwoord krijgen vanuit en door ons eigen denken, maar alleen uit en door overgave aan onze Hemelse Vader. We zullen voortdurend tegengewerkt en verleid worden om die andere weg te kiezen. De weg van immoraliteit, zelfverrijking en waar wij in ons land veel te veel van hebben. Geloof me, uit al onze, op het brede pad georiënteerde wensen, kunnen we nimmer een zingeving creëren die zingevend is. We leven in een maatschappij die leert dat bezit de enige voldoening is, die zin aan het leven geeft. Maar ondertussen worden we in slaap gesust totdat een ziekte een probleem of zelfs de dood hun onaangenaam wakker schudt. En dan?

Het is zo jammer dat de mens de letterlijke zin van het leven zo bevecht met een eigen invulling. Het alternatieve, het materiële, het onroerende goed, is voor veel mensen een struikelblok geworden. De geestelijke nood is heel hoog, beste lezers. De Nederlandse regerende pandemie COVID 19 doet ook een behoorlijk duit in het zakje. Maar hopen dat het vanzelf weer goed komt zal niet gebeuren. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden een keuze die het echte verlangen in ons wakker schud om van binnen ‘echt en Gods originaliteit’ te ontdekken. Wie constateerde dat God het beginpunt is van een zingevend leven mag ook weten dat Hij het eindpunt  ervan is. Mits wij op elkaar acht blijven geven kunnen we samen een groot en goed getuigenis laten zien waar een ‘Christus georiënteerd’ leven, van getuigt.

“Maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden” Hebreeën 3:13-14 NBG.

Wat maakt dat wij anders zijn? Je zou dan aan veel dingen kunnen denken, maar wat is het belangrijkste? Iets waardoor jij en je omgeving kunnen merken dat Jezus in je woont? Ach, we weten het nu wel de ‘zingeving’ dat leert ons, wat ‘geestelijke waarden’ zijn. En zijn we dan opvallender, meer of buitengewoon gewoon?  Nee, wat we zijn dat is Gods werkzame genade in ons. En mogen ons uitstrekken om Gods originaliteit te laten zien. Zo vormen we een kanaal tussen het hemelse en het natuurlijke leven en kan God Zijn zegeningen mede door ons verspreiden.

Het is jammer te moeten constateren dat er steeds meer kanalen aan het dichtslibben zijn. De oorzaken zijn divers maar onacceptabel, tenzij we geen relatie met God de Vader meer willen en Hem de rug toekeren. Dan zijn we mensen zonder hoop en de meest beklagenswaardige mensen. Voor veel christenen spelen de overtuigingen een steeds kleinere rol in hun dagelijkse leven. Dit is een collectief verschijnsel en voor satan koren op zijn molen. De christenen ontwikkelen zich steeds meer in de richting van een bureaucratisch model.

De organisatie is belangrijker dan de gaven van de heilige Geest.

Wil men een profetie uitspreken dan moet men vooraf om toestemming vragen, want de geest van de profetie is onderworpenen aan de profeet, zo stel men. De spontaniteit van Gods werkzame Krachten worden hierdoor aan banden gelegd. Ik vraag mij dan ook oprecht af, staat men nog wel open voor Gods vermanende stem of hebben we de huidige kerk zo in ‘De Bleek’ gelegd dat ze bijna een kleurloze organisatie is geworden. Zo overwoekeren we de inzichten van God met onze drang naar een totalitaire gemeenschap. Hoe diep zitten onze wortels nog verankerd in de zuivere leer? Kunnen Gods Levenssappen het hart van ons christelijk denken nog wel bereiken? Het is een illusie dat wij mee kunnen denken dat wij met onze menselijkheid de plaats kunnen innemen van de Goddelijke Geest. Hoe ver zijn wij? Moeten voorgangers nu al gaan zeggen wat de ‘menselijke geest’ hun dicteert?  Want die tijd komt zeker; 

“Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen2 Timotheüs 4:3 BB.

Maar zullen we ons daar dan ook tegen verzetten wanneer dergelijke ontwikkelingen gesignaleerd zullen worden? Wat verstaan wij van de inwoning van Gods heilige Geest? Kunnen we de verzwakking van een collectieve zingeving tegenhouden of versterken? Mogen we elkaar nog aanspreken hierover? Ik denk van wel want we hebben allemaal de opdracht om acht te geven op elkaar. Dat is niet je met die ander bemoeien, maar acht geven op elkaar wil zeggen dat je mede gelovige het geloof in Jezus niet verliest.

“Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doenHebreeën 10:24 HB.

zorg dat de genade van God nooit geminacht wordt.  Geen enkel mens kan los van de gemeenschap met God leven. Want alleen dan zal het unieke karakter van God in ons gezien kunnen worden. Want;

“Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht” Psalm 36:9 SVT.

Door Gods Fontijn ervaren we dat we samen Gods patroon vormen, om een prachtig netwerk van gekleurde draden tot motieven geweven zijn waarin de veelkleurigheid van Gods Grootheid gezien zal worden. Hierin probeert de satan steeds een ander patroon te creëren door eigen accenten te laten meewegen om zo Gods originaliteit in ons aan te tasten. Zijn we hier wel voldoende op bedacht? Waarom zijn er zoveel gedesillusioneerde gelovigen, mooie mensen die niet meer geloven. Vormen zij een groep van antiwaarden binnen de kerkelijke gemeenschap, wakkeren zij ook niet een humaan leven aan? Weest erop bedacht dat de satan nog meer pijlen op zijn haat verspreidende boog heeft, zie Efeziërs 6 En dat het heel vaak raak is, daar kunnen we zelf ook van spreken wanneer we eerlijk zijn. We komen er niet met ‘aangepaste evangelische zaligsprekingen’ voortkomend uit een opgepoetst evangelisch denken. Wat is onze meerwaarde, hoe zuiver is ons waarheidsgehalte. In hoeverre lijkt ons leven op dat waar we in geloven?

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” 1 Timotheüs 4:1 NBG.

Voldoen aan je roeping

Denken aan wat je roeping is kom er niet mee weg om ‘iets te doen’ maar om ‘iets te zijn’.

Deze twee liggen zo dicht bij elkaar maar verschillen zoveel van elkaar dat we onze werkelijke roeping maar moeilijk ontdekken. De echte roeping van God bestaat niet in, door of uit werken, het is verpakt in de Boodschap van Gods genade voor ieder mens gratis beschikbaar. Het hangt niet af waar je bent geboren, hoe rijk of arm je bent ook niet uit welk geslacht je geboren bent of je een prettig karakter hebt of een crimineel bent of was, enz. De echte roeping heeft alles te maken met het ‘zuiverste offer’ van Jezus Christus. Met het ‘zuiverste offer’ bedoel ik dat het vrij is van welke godsdienstige invloed dan ook. Ooit was ik betrokken bij de voorbereidingen van een evangelisatie actie van de gezamenlijke kerken in mijn woonplaats. Tijdens een vergadering kwam de vraag naar voren naar welke kerk we een pasbekeerde moesten sturen. Ging hij mee naar die kerk die hem tot Jezus gebracht had, werd het aantal bekeerlingen verdeelt onder de kerken die meededen of had elke bekeerde de vrijheid om zelf te kiezen.

Tot welke kerk werd hij of zij nu geroepen?

Daar werd veel tijd aan besteed en men kwam niet tot een sluitend antwoord. Ik opperde de vraag of een gereformeerde, gereformeerde bekeerlingen maakt en een hervormde… en een christelijk vrijgemaakte… eindelijk ging men het begrijpen. Er bestaan geen kerkelijk gekleurde bekeerlingen, maar wel bekeerlingen die wisten dat ze in Gods Huis waren opgenomen. Dit kon door een ieder onderschreven worden. Welke kerk er dan gekozen zou worden was van ondergeschikt belang en een ieder had hierin dezelfde vrijheid om te kiezen. Het is immers zo wij kunnen zaaien, maar God geeft de vrucht want dit is immers het antwoord op onze verkondiging dat Jezus de mens wil redden? Zo kennen we een redding op grond van Jezus’ Offer en daaruit voortvloeiende komt de mooiste vorm van ‘Zingeving’.  Er bestaat geen kerkelijk georiënteerde zingeving. Elke godsdienst wijkt af van wat God als de juiste versie ziet. Waarachtige Godsdienst voor God de Vader is dit: 

“Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren” Jakobus 1:27 NBG.

Wie dit als het hart van de kerk ziet zal de zuiverheid van het geloof zien groeien in het eigen leven. En hoe zuiver zal dan onze zingeving zijn. Dan komen we uit waar God wil dat we zijn. Zingeving laat ons uitkomen bij wat Gods doelen zijn, maar het hoogste doel is te zijn aan de voeten van Jezus om Hem te aanbidden.

Zichzelf onbesmet van de wereld bewaren

Is dat niet de grootste uitdaging die we zijn overeengekomen op basis van onze Redding door Jezus Offer? Want als wij zeggen:

“Dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet1 Johannes 1:6-10 NBG.

Dit is ons grootste struikelblok, dat wat we zeggen, niet altijd overeenkomt met wie wij behoren te zijn. En dit staat de Bijbelse zingeving altijd in de weg. Daarom is dit Bijbelgedeelte zo belangrijk en ik hoop dat dit ons zal blijven achtervolgen. Waarom? Omdat we zonder zingeving veel vatbaarder voor problemen zijn. Wie ben ik, wat ga ik doen, kan ik deel hebben aan Gods eeuwig leven? Wat zegt vergeving en ga ik hier wel goed mee om. Zonder Bijbelse zingeving, blijven we onszelf de verkeerde vragen stellen. En dan kan de mens ten onder gaan, door het ontbreken van de Juiste kennis. Lees en overdenk wat God bij monde van Hosea zegt;

 • Het loopt verkeerd af met mijn volk”, 

Dit laat God weten aan Zijn kinderen. Maar waarom en wat was de oorzaak dat het verkeerd zou aflopen. Er worden ons een aantal dingen getoond die de oorzaak, hiervoor vormen.

 • Doordat het Mij niet kent

Hoe kon dat nou, het volk en God waren toch al eeuwen met elkaar verbonden? Dus kenden ze Hun God toch wel. (Conclusie) er moest sprake zijn van een diepere oorzaak.

 • Jullie hebben Mij niet willen kennen. 
 • Daarom wil Ik jullie ook niet langer kennen! 
 • Jullie zullen niet langer mijn priesters zijn. 
 • Jullie zijn de wetten en leefregels van jullie God vergeten. 
 • Daarom zal Ik ook jullie volk vergeten” Hosea 4:6 BB.

Stel je eens voor dat je eigen kind afstand van je neemt en je ziet dat het de verkeerde beslissingen neemt. Wat gaat er dan in je hart om? Dan is daar pijn en verdriet en helemaal wanneer je ontdekt dat het de omgang met God aan de kant heeft gezet. Dan kan het niet anders dan dat het op een volledige breuk tussen het kind en de ouders uitloopt. In deze tijd zijn er veel van dit soort situatie te vinden. Dat ouders niet weten waar hun kinderen wonen en niet weten hoe het met hun gaat. Soms stellen ouders alles in het werk om hun kind weer terug te vinden omdat er ziekte is en een spoedig sterven onder ogen gezien moet worden. De ontwrichting kent een hoog cijfer en hoe eenzaam kun je je dan voelen?

Het verliezen van ‘zingeving’ speelt hierbij een grote rol. Maar ook het gebrek hebben aan kennis speelt een cruciale rol in dit proces. Hierdoor verlies je het contact met God en kom je steeds meer alleen te staan in het leven. En dit is nu precies wat de satan wil. Op zichzelf los staande individuen die als drijvende eilandjes zonder doel langs elkaar heen drijven op weg naar nergens.

Wanneer Iemand besluit God de rug toe te keren dan zijn daar aanwijsbare redenen voor. Dan zijn daar leugens en machten aan het werk en God ervaart dat ze voor Hem zijn gestorven, uitgeroeid. Hier herkennen we zeker deze woorden in:

“De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven” Johannes 10:10 HTB.

Wat je steelt kun je doden en wat je gedood hebt kun je in je opnemen, opeten. Dat is wat de satan doet, maar het begint met het stelen van je Persoonlijkheid ook wel je identiteit. Dan wordt in één klap je zingeving, door de macht van de dood uit ons weggerukt. De tijd die dan aanbreekt zal niet eenvoudig wezen dan zullen we ons strijdbaar moeten opstellen en bidden dat de vijand ons zal loslaten. Iemand zei eens, ‘Er is een wonder in uw mond’. Hiermee wilde hij zeggen dat we onze mond moeten gebruiken om te proclameren een kind van God te zijn. Dat het bloed van Jezus ons geheiligd heeft, dat de Naam van Jezus garant staat voor bescherming tegen elke aanval uit het rijk van de satan. Het schild van ons geloof, dat weten niet zoveel mensen ten nutte te hanteren.  We zullen naar en paar teksten kijken om handvatten te vinden om dat stelen het roven wat de satan doet te voorkomen.

“Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken1 Petrus 5:9 HB.

“Nu zullen jullie zeker tegen mij zeggen: "Hoe kan God het mij dan kwalijk nemen als ik Hem niet gehoorzaam? Een mens kan toch niet tegen Gods wil ingaan” Romeinen 9:19 BB.

“Of denken jullie dat de Boeken zómaar zeggen: "De geest die Hij aan de mens heeft gegeven, wil Hij helemaal voor Zich alleen." Maar daarom helpt Hij ons daar dan ook bij. Er staat immers in de Boeken: "God is tégen de trotse mensen, maar Hij is goed voor de mensen die Hem willen gehoorzamen." Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten. Ga naar God toe, dan zal Hij naar jou toe komen. Stop met het doen van slechte dingen, ongehoorzame mensen! Leef voortaan zoals God het wil, twijfelaars” Jakobus 4:5-8 BB.

“Jonge mensen, wees gehoorzaam aan de leiders in de gemeente. Wees bescheiden tegen elkaar. Want God is tegen trotse mensen. Maar voor bescheiden mensen is Hij vriendelijk en goed” 1 Petrus 5:5 BB.

Kijk God roeit zijn volk niet uit, het roeit zichzelf uit door hun vervreemding van God en zijn geboden. lees maar wat Jesaja zegt;

“Ze doen niets anders dan feestvieren met muziek en veel wijn. Maar ze trekken zich niets aan van de Heer. Ze letten niet op wat Hij doet. Daarom zal mijn volk gevangen meegenomen worden naar een ander land. Dat is omdat mijn volk zijn God niet kent. De rijke mensen zullen honger lijden. Het volk zal sterven van de dorst. Het dodenrijk zal zijn mond wagenwijd opendoen. Alles en iedereen wordt opgeslokt: alle rijkdommen, de mensenmassa, de feestvierders Jesaja 5:12-14 BB.

Daarom zet God de tempeldienaars buiten spel zij waren het volk niet op de juiste wijze voorgegaan. Ze hadden verkeerde dingen geleerd. De priesters namen dingen over uit de heidense godsdiensten, en om erger te voorkomen greep God in. Het volk ging in gedwongen ballingschap. Daar moesten ze zien te overleven, zonder de zegeningen van hun God. Ze waren hun God vergeten en God wilde hen niet meer kennen. Het heeft verwantschap met wat Jezus zegt: 

“Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat Ik je niet kenMattheüs 10:33 BB.

Dit gegeven kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. Want is het ons wel eens overkomen dat, het even niet van pas kwam om Jezus te kennen? We kunnen niet net doen dat hij er dan weer wel en dan weer niet voor ons bestaat. Want wie geproefd heeft van het eeuwige leven zal de smaak ervan nooit meer vergeten.

“Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is” 1 Petrus 2:3 BB.

Dat proeven kunnen we op verschillende manieren ervaren, door onze bekering/ wedergeboorte, het Woord van God, in onze relatie met Hem, tijdens het avondmaal, in ons gebed en ons getuigenis. Kortom, in heel ons leven met Jezus kunnen we het proeven, in onze ziel hoe goed Hij is. Lees dit maar met aandacht;

“Er zijn mensen die eerst in God hebben geloofd…

  • Ze hebben geproefd van Jezus, Gods Geschenk uit de hemel. 
  • Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. 
  • Ze hebben gemerkt hoe goed het Woord van God is. 
  • Ze hebben iets leren kennen van de krachten van de wereld die nog komen moet.

"Als deze mensen daarna God niet meer willen volgen, is het onmogelijk om hen opnieuw tot geloof te brengen. Want eigenlijk hebben ze de Zoon van God opnieuw gekruisigd en belachelijk gemaakt” Hebreeën 6:4-6 BB.

Het is dus onmogelijk om deze mensen opnieuw tot bekering te brengen.

Dat is het gevolg van het zondigen tegen de heilige Geest. Men komt dus in opstand tegen de werken Gods, geopenbaard in en door de komst van Jezus, Gods enige Zoon. Men heeft geproefd, ontvangen, inzicht in de Woorden van God, de goedheid van God geproefd en inzicht in de toekomst gehad door de Kracht van het Woord. Dit overdenkende, hebben  ze nogal een gezegende geloofsbeleving genoten. Dan is het begrijpelijk wanneer men dit alles als onwaar acht dat men tegen God opstaat, we kunnen dit zien als hoogmoed, het beter willen weten dan God. Dat was ook het probleem van de satan, het koste hem uiteindelijk ook de toegang tot het eeuwige leven en de hemel. Wie geproefd heeft van de hemelse geschenken en dat gaat verloochenen dan wil je God Zijn Kracht ontnemen. De satan wilde boven God uitstijgen en daar zijn troon bouwen. Niemand kan zich gelijk aan God stellen. Wie God verloochend plaats zichzelf terug onder satans heerschappij.

“Als je niet vóór Mij bent, ben je tégen Mij. En als je niet met Mij bij elkaar brengt, Daarom zeg Ik jullie dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor alles waarin ze ongehoorzaam zijn geweest aan God. Maar als iemand, expres de Heilige Geest beledigt, zal God hem dat niet vergeven. Als iemand de Mensenzoon beledigt, dan zal God hem dat vergeven. Maar als iemand expres de Heilige Geest beledigt, dan zal God hem dat niet vergeven. Niet nu, in deze wereld niet en niet later, in de wereld die nog komen gaat.  Als je zegt dat de boom goed is, moet je ook zijn vruchten goed vinden. En als je de boom slecht vindt, moet je ook zijn vruchten slecht vinden. Want aan de vruchten kun je zien of een boom goed is of slecht. Jullie zijn achterbaks en slecht! Hoe zouden jullie dan iets goeds kunnen zeggen? Want jullie zijn slecht. Iemands woorden verraden wat er in zijn hart is” Mattheüs 12:30-34 BB. zie ook Hebreeën 10:26-30.

Uit deze verzen kunnen we begrijpen waarom Jezus zegt dat Hij ons niet zal kennen bij de Vader. Want ze hebben begrepen hoe goed God is en genoten van de hemelse gaven en toch keren ze Hem bewust de rug toe. Maar hebben niet in de gaten dat ze dan worden teruggeworpen op een wereldse manier van denken en leven. Dan missen ze de hemelse zingeving en weten niet meer wat de werkelijke zin van het leven is. Hoe zullen ze dan omgaan met de leegte in hun leven? Zullen ze dan gelukkig kunnen zijn? Nee, dan missen ze Gods diepste bedoeling met hun leven op aarde, en treed er een leven van doelloosheid in. Ze vallen dan helemaal op zichzelf terug en verliezen zoveel dat de zinloosheid het helemaal gaat overnemen, dat is doodzonde.

Dat de satan hier op uit is zien we dagelijks om ons heen in de media op T.V. Iemand zei eens; ‘De kerk is de werkplaats van God, en de straat is het werkterrein van de duivel’. De contouren hiervan gaan we steeds duidelijker zien. Maar let ook eens op wie steeds de grenzen verlegd van het werkterrein. Het is spijtig te moeten vaststellen dat de kerk haar grenzen ziet krimpen. Vroeger was de kerk in de wereld nu is de wereld de kerk aan het innemen. Steeds meer wereldse gewoonten worden in de kerk niet meer als bedreigend gezien voor de geestelijke samenleving. Waarom ik hier zo bij stil sta komt onze geestelijke zingeving aan het krimpen is. We wassen ons met de verkeerde middelen. In Genesis staat:

“Als je doet wat goed is, ben Ik toch blij met je? Maar als je slechte dingen doet, loert het kwaad op je bij de deur van je hart. Het wil je grijpen, maar jij moet sterker zijn dan het kwaad” Genesis 4:7 BB.

Het kwaad loert op ons, het staat bij ons voor de deur van ons hart. Zo dichtbij kan de boze met de verleidingen komen. Wist u dat en wat doet u dan? Maar God roept ons op om te heersen over dat kwaad. Wij zijn sterker? Ja, maar ik begrijp ook heel goed dat je dit niet altijd wilt praktiseren en jij weet waarom dit zo is. Dat hoeft niemand ons uit te leggen, wij weten wel waarom we Gods wil niet doen. Dat heeft alles met die keuze, die we gemaakt hebben om dit of dat bewust te doen. Is dit normaal voor een wedergeboren mens? Geeft God ons de ruimte om per dag een x aantal zonden te mogen doen? Tolereert God onze zwakheid? Ach, wij weten wel beter want hoe vaak belijden we niet dezelfde zonde en leren we het nooit om het na te laten? Het is Gods genade dat wij niet omgekomen zijn kunnen we lezen in Klaagliederen 3. Toen ik daar ging lezen troffen mij de woorden van Gods trouw en goedheid opnieuw. Laten we enkele gedachten uit dit gedeelte doornemen;

“Ik weet niet meer wat geluk is. Al het goede ben ik vergeten. Ik heb geen kracht meer. Alleen de Heer kan mij nog helpen. Heer, denk alstublieft aan mijn ellende, aan mijn eenzaamheid! Steeds als ik zo denk, word ik heel verdrietig. Daarom probeer ik steeds weer te bedenken: "Dankzij Gods eindeloze goedheid zijn we niet allemaal gestorven. Elke morgen is Hij opnieuw goed voor ons! U bent zo trouw!" Ik zeg bij mijzelf: "Ik ben van de Heer. Daarom zal Hij mij redden." De Heer is goed voor de mensen die op Hem vertrouwen” Klaagliederen 3:17-25 BB.

Let op de conclusie, die ons dit zegt; ‘wij zijn van God, daarom zal Hij ons redden’. Je kunt je zo ellendig voelen en de weg volkomen kwijt zijn, maar, Hij heeft ons niet gered om ons alsnog bij Hem vandaan te sturen.

“Geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer” Romeinen 8:39 BB.

Er bestaat geen enkele macht, buiten God, die ons kan losmaken van de Liefde van God. Wij zijn de rechtvaardige bezitters van deze Liefde, Hijzelf vertrouwde ons Zijn Liefde toe. Zie Johannes 1:12

“En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is” Romeinen 5:5 NBG51.

De zin van een leven mét God 

Wanneer we wandelen in de wil van God, zal de heilige Geest ons vullen met Gods liefde. Is onze motivatie verminderd om God te dienen,

 • Dan trekt de heilige Geest Zich terug op de achtergrond
 • Je liefde voor God en mensen zal verkillen   
 • Dat kun je merken als je ruzie maakt of krijgt
 • Dan steekt de oude mens de kop weer op

Wanneer dit zich allemaal voordoet zul je het gevoel kunnen krijgen van; ‘Ach waar doe ik het allemaal nog voor, heeft het wel zin om God te dienen. Op zulke vragen zal dan wel een zinvol antwoord moeten komen. Want de vraag zal blijven; ‘hoe zinnig heb jij geleefd in een onzinnige wereld’. Begrijp het goed zulke vragen kunnen we nooit los zien van Gods liefde voor de mens. Dat zal soms ongemakkelijk in je oren klinken, maar dat is niet erg dan heb je echt iets om over na te denken. De kern van ons bestaan ligt in Gods bestaan. Er zullen in het leven altijd raakvlakken blijven met ‘iets van God’ in ons.

“Want, als Ik ga”, zegt Jezus, “Zal Ik hem (De heilige Geest) naar jullie toe zenden. Als hij komt, zal hij aan de wereld laten zien wat zonde, recht en oordeel is” Johannes 16:8 GNB.

Als we ons dit bedenken dat de Groot Almachtige God, van Zijn Persoonlijkheid in alle mensen gelegd heeft, dan zou je denken dat elk mens vroeg of laat de weg naar God zal vinden. In heel veel gevallen in dit ook zo. Dan ben je uit-gedwaald, dan kun je niet meer ver-dwalen dan weet je wat ‘Thuiskomen is’. Je zult ontdekken dat er wel degelijk een zin-van-het-leven bestaat. De vraag is; ‘Wil jij en ik Gods zin van het leven vertegenwoordigen op aarde want, die ‘zin’ komt van God. Dat dit alles begint met een herstelde relatie en een zuiver verlangen naar zingeving door het Offer van Jezus, zal nu wel duidelijk zijn. Want de zin-Volle-God heeft ons vervuld met al het leefbare van het hemelse leven. Dat is zingeving van de hoogste plank. Zo wil God voortdurend met ons het ‘Gesprek’ aangaan. Een gesprek over het verleden, het nu, en de toekomst. Hoe zinvol jou leven dan zal worden? Dat zal niet aan God liggen, geloof me!

Tot slot

Mensen zijn heel verschillend zo heeft de Schepper dat gemaakt. Zo verschillend gaan mensen ook met het leven, relaties en met hun geloof om. Voor ons is het zo belangrijk dat we deze verschillen onder ogen zien. Niet iedereen is een Baptist of een Hervormde. Het gaat niet om het jasje maar om de warmte van God die een gelovige (jas) behoord te geven. Kunnen we hoofd en bijzaken nog scheiden? De dingen die de Bijbel ons leert, dat zijn de Hoofdzaken, ze komen immers bij Jezus het Levende Woord, vandaan? Bijzaken fungeren vaak als bliksemafleiders, het wil ons wegleiden van de Hoofdzaak, dat is wat ons uitzicht geeft op het eeuwige leven. Daarom laten we volhardend zijn in het doen van de ‘Hoofdzaken, het doen wat God ons leert in Het Woord. Maar wees geduldig in de bijzaken die zie je trouwens bij het overgrote deel van hen die niet meer geloven. Hiervan zegt Jacobus dit:

Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden Jakobus 5:20 HB.

Uit dit vers kunnen we maar één ding afleiden namelijk, Gods grote  liefde voor mensen. Hoe fijn te weten dat we hierin een aandeel mogen leveren. Judas die een heel korte brief schreef (24 verzen) haakt hier op in. Ook hij zag in zijn tijd dat de keuzemomenten om Jezus te volgen ook niet eenvoudig waren. Er waren openlijk opererende godsdienst misleiders aan het werk. Daar hebben alle Apostelen tegen moeten optreden. Dus is het begrijpelijk dat Judas hier duidelijkheid in geeft:

Maar jullie, lieve broeders en zusters, moeten ervoor zorgen dat jullie groeien in je allerheiligst geloof. Dat doe je door je bij het bidden te laten leiden door de Heilige Geest. Blijf leven vanuit Gods liefde die in jullie is. En blijf vertrouwen op de liefdevolle goedheid van onze Heer Jezus Christus. Hij zal jullie het eeuwige leven geven. Help vriendelijk en geduldig de mensen die twijfelen. Red hen uit het vuur van Gods straf. Maar bij sommige mensen moet je heel voorzichtig zijn als je hen wil helpen, omdat ze zó slecht zijn. Zorg dat je je niet door hun slechtheid laat besmetten! God kan jullie helpen geen verkeerde dingen te doen. Dan kunnen jullie later helemaal zuiver en blij voor zijn hemelse troon komen staan. Hij is de enige ware en wijze God. Hij is onze Redder. Voor Hem is alle eer en kracht en macht sinds het begin van de tijd, nu en voor eeuwig! Amen! Zo is het!” Judas vers 20-25 BB.

God wil ons bewust van eigen zwakte, inzetten voor de redding van afgedwaalde en nog niet bekeerde mensen. Met die nood voor ogen durft Paulus het aan om aan te zeggen:

“Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de Koning en Hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend: Vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan, of het jou nu goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. Maar jij moet helder blijven denken, Timotheüs, wát er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden. Breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort 2 Timotheüs 4:1-5 BB.

 Het gaat erom dat we met elke Bijbel uitleg de kinderen van God in eenparigheid bij elkaar brengen. Het maakt niet uit waar je woont. De waarheid dat Jezus Heer is, zal als een deken over de aarde uitgerold worden. Zo zal het de kinderen van God onderwijzen in de meest mogelijke zingeving naar Gods woord. En laten we ons dan niet verliezen in de bijzaken, dat hebben we al veel te lang gedaan, maar ons richten op de hoofdzaak waar het Woord over spreekt. Bijzaken zorgen voor veel ruis in de christelijke wereld. En we weten wie hier bij gebaad is. Er mogen nuances zijn  zolang ze maar het hart van het Evangelie van Jezus raken. We moeten allemaal veranderd worden naar hetzelfde beeld, zodat er;

“op ons gezicht het licht zal worden waargenomen, van de macht en majesteit van de Heer. Want er is geen 'doek' over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer” 2 Korintiërs 3:18 BB.

Het gaat om een verandering van ‘binnenuit’. Uiterlijkheden zoals een doop het vieren van het Avondmaal het schoonmaken van de kerk, zijn geen tekenen van vernieuwende verandering door de inwoning van de heilige Geest. Hoe belangrijk of nodig het ook mag zijn, een verandering heeft voor God pas waarde als het voortkomt uit de vergeving door Jezus bloed.

Op die rechtvaardigmaking zal God Zijn huis in ons leven bouwen.

“Maar Christus is als Zoon Meester over zijn eigen huis. Wij zijn dat huis.  Maar dan moeten we wel tot het einde toe aan ons geloof vasthouden en blij op de Heer blijven vertrouwen Hebreeën 3:6 BB. Lees ook 1 Korintiërs 3:16.

Voor ons geestelijk functioneren hoeven we niet de hemel te beklimmen. Nee opklimmen tot God is niet nodig, het zal je trouwens ook niet lukken. (Hoewel het in de heidenwereld wel een bekend fenomeen is) Het is veel beter te weten dat Jezus naar ons is afgedaald, daarom kan Hij de mens tot God de Vader brengen. Dan zijn we voor eeuwig met de Hemel verbonden wat een inzichten zal ons dit geven om met en door Gods Zingeving Zijn Huis te mogen zijn.

Einde studie

 • Voor u geschreven, uw ploeg-genoot Fred IJzerman
 • Dit artikel is Auteursrechtelijk beschermd door: Aresko.nl
 • Hoewel we positief staan bij overname, vinden we het fijn als u contact met ons opneemt.
Datum gemaakt: 2-5-2022
Versie: 454
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?