Vergeving

Ik heb vergeving nodig... Heb ik vergeving nodig?

“En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk  moordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap” 1 Petrus 1:17 NBG.

“Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen” Psalm 86:5 NBG.

Waarom is vergeving zo belangrijk

Vergeving, je ziet het steeds meer gepraktiseerd worden binnen en buiten de kerk. Maar waar komt die drang vandaan om in het reine te komen met iets of iemand? Een conflict met de ander of verlossing van zonden voor je eigen innerlijke mens, hoe lastig kan dit zijn op bepaalde momenten in je leven? Zelfs vlak voor het sterven van iemand kan vergeving een sterk item zijn, naar God toe of naar een kind of familie of vriend.

Opmerkelijk is, en dat is mooi om te weten, dat vergeving eigenlijk betekent; ‘Dat je de rommel opruimt die tijdens je leven ontstaan is’. Door God als Vader aan te roepen, schenkt Hij ons vergeving maar eigenlijk is het ‘gratie verlenen’. (In ons rechtssysteem ziet het er als volgt uit. ‘Het verlenen gratie is de totale schuld kwijtschelden van een door de rechtbank opgelegde straf. Om gratie, in Nederland, te ontvangen moet men een brief sturen naar de koning. Dat noemen we dan een ‘Gratieverzoek’. Hierin omschrijft men dat de veroordeelde graag gratie wil ontvangen.

Gratie kan men alleen ontvangen als de straf onherroepelijk is en dat men geen mogelijkheden meer heeft om tegen de straf in beroep te gaan.  Men kan gratie krijgen als duidelijk wordt dat de rechter geen rekening heeft gehouden met situaties waardoor er wellicht een andere straf opgelegd zou zijn. De delinquent zal aannemelijk moeten maken dat verdere voortzetting van de straf geen zin meer heeft. Dat kan zijn bij een zeer ernstige ziekte waar geen uitzicht op herstel is. Of andere redenen op humanitair gebied.)

Vergeving vragen heeft te maken met onze eigen binnenkamer, ook wel je hart. Dat kan vergelijkbaar zijn met wat we net gelezen hebben. Zo kun jij je levenslang veroordeeld voelen door wat jezelf hebt gedaan of door wat een ander je heeft aangepraat. Dat maakt je tot een veroordeelde met een hart wat niet meer toegankelijk is voor liefde, genade en vergeving. Dat dit ernstige vormen kan aannemen mag duidelijk zijn. Maar wat voor ons onbereikbaar is, is wel wonderbaarlijk toegankelijk voor God.

Op de een of andere onverklaarbare  manier weet je dat jij het in orde moet maken en daar komt geen mens aan te pas. Ik weet dat dit het werk van de heilige Geest is. Want zo lees ik in Johannes 16:8 BB:

“En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken”. 

Als je dit leest is het niet zo moeilijk te vatten dat we innerlijk worden toegesproken door de heilige Geest. Want: “Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” Ezechiël 33:11 HSV. Hier toont God wel degelijk hoeveel Hij om mensen geeft. Wanneer God dit laat horen mogen wij ook onze oren spitsen want wij zijn die schapen waarvan Jezus zegt:

“Ik heb ook nog andere schapen, die niet bij deze stal horen. Die moet Ik ook bij deze kudde brengen en ze zullen naar mijn stem luisteren. En uiteindelijk zal er nog maar één kudde zijn, met één Herder” Johannes 10:16 BB.

Wel dat is duidelijk

Wat is ons antwoord? Jij en ik zijn van die Andere kudde, we horen er ook bij. Jezus heeft ook voor ons gekozen en ze zullen naar mijn stem luisteren. Ken je Zijn innerlijke stem Die je aanspreekt en laat zien wat alleen JIJ veranderen kunt? Durven we hier iets mee te doen? Ook wanneer je nu weet dat er iemand rondloopt die door jou gekwetst is? Een dergelijk persoon zit misschien wel te wachten op jouw herstel van relatie zodat er vergeving tussen jullie zal plaatsvinden. Je moet goed begrijpen dat vergeving niet door die ander verdient hoeft of kan worden, want wanneer is die persoon in jouw ogen dan goed genoeg? Nee, vergeving moet je schenken zoals Jezus ons vergeving schenkt. Eigenlijk verdient niemand het om vergeven te worden, lees de visie maar eens van Paulus:

allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één” Romeinen 3:12 NBG.

Er zijn niet ‘bepaalde mensen’ niet goed, nee, ‘niemand is goed’ omdat we allemaal door de zondeval losgeraakt zijn van Gods genade. Daarom zijn we allemaal, niemand uitgesloten, niet meer nuttig voor God geworden. Dus laten we dit altijd goed bedenken in moeilijkheden met anderen. Ja, ik weet dat je zeggen wilt dat er ook staat: “Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen” Romeinen 12:18 NBG. Het is niet altijd mogelijk om met iedereen in vrede te leven, soms willen mensen hun gelijk zo op de voorgrond stellen dat er geen doorkomen aan is. Maar je hebt dan wel laten zien dat je goed wilt zijn met hem of haar.

Op grond van Gods Woord is vergeven een besluit om de zooi op te ruimen die je mogelijk samen of alleen gemaakt hebt. Het moet een handeling zijn op basis van toewijding aan Jezus, omdat jij Zijn volgeling bent. En, bij vergeving schenken gaat het niet om jou maar om die ander die je weer wilt toelaten in je hart.

Vergeven is rehabiliteren en dat doe je samen, want de een schenkt en de ander ontvangt. In een dergelijk proces kan zoveel gebeuren je herstelt samen door het vergeven en je verdiept je relatie met God door de gehoorzaamheid aan Zijn Woord. 

We lazen net al dat we tezamen er niet meer toe doen door de gevolgen van de zondeval, daarom hebben we allemaal op gelijke voet vergeving nodig. Lees Prediker 7:20 En 1 Johannes 1:8 er maar eens op na. Al onze zonde is rebellie tegen God en niemand kan zeggen dat hij nooit opstandig tegen God is geweest. We maken allemaal fouten laat daar geen misverstand over ontstaan. Ook al heb je gelijk dan nog sta je niet in je recht om de ander dan maar je rug toe te keren, dan ben jij ook een deel van het probleem. Want wie anders zou de vergeving dan kunnen brengen in de kapotte relatie, juist dat ben jij in dit geval. Moet de ander dan altijd lijden omdat jij niet wilt vergeven? Moet de ander er dan onnodig veel te lang mee rond blijven rondlopen? Dat is toch niet wat je echt wilt? Ik weet dat er situaties zijn waar het niet mogelijk is omdat de tijd er nog niet rijp voor was of omdat de ander onverbiddelijk is in het eigen gelijk.

Hebben we wel eens geroepen zoals David dit deed toen hij die overspelige zonde bij Bathseba had begaan? Wat ging David er toen diep doorheen het was of hij geen stap meer kon zetten zonder dat hij duidelijk wist dat God de zonde van hem had weggenomen. Lees Psalm 51 er maar eens op na. Zie ook Johannes 3:36.

Vergeving ontvangen is het hoogste doel van God

De Prijs die God betaalde kon geen god evenaren.

Soms vraag je je af; ‘is dit wel echt mogelijk?’ Want laat ik maar eerlijk zijn, we voelen ons niet altijd vergeven, omdat de vreugde de werkelijkheid ervan nog niet zo bij ons doordringt. Maar Gods feiten liegen nooit. Lees maar even wat hier zo duidelijk staat:

“Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles. Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen  naar God opkijken. Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij Hem gehoorzamen en doen  wat Hij wil. God vraagt van ons dat wij in Zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat  wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft opgedragen. De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met Hem;  en Hij blijft één met hen. Door de Geest, Die God ons heeft gegeven,  weten wij dat Hij één met ons blijft” 1 Johannes 3:20 HB.

“Maar de goedheid die hij ons bewijst, is des te groter. Daarom staat er: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is goed voor wie zich voor hem buigen Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten” (…) “Buig u voor de Heer en hij zal u verheffen” Jakobus 4:6-7; 10 GNB.

Dit soort verzen zijn van die steuntjes in de rug om op de goede weg te blijven. Iedereen kan hier dus van profiteren maar de praktijk laat ons zien dat trots vaak tegenstand in ons oproept om voor God te buigen. De meeste trots zien we echter bij de ouderen omdat zij het moeilijk vinden om iets aan te nemen van de vaak wat ‘jongere’ leiders. Maar Petrus roept iedereen op om elkaar te dienen met nederigheid. Zo kunnen de jongeren op hun beurt weer leren wat de ouderen al hebben geleerd in het leven. Zo is er een wisselwerking om het nieuwe leven door te blijven geven zodat niemand de genade van God zal verliezen.

Hoe vaak bidden wij voor een nederig hart wat kan vergeven?

Er zijn mensen die een leven lang wegslijten met wrok en verbittering omdat hun trotse hart niet wil vergeven. Laten we nooit vergeten hoe het hart van God naar ons uitgaat. Voor hen die dat weten zullen dit belijden: “Here,

 • U bent zo goed en vergeeft graag.
 • Ieder die U aanroept,
 • mag zich koesteren
 • in Uw goedheid en liefde

Zie Psalm 86:5 HB.

Dat dit geen loze woorden zijn kunnen we zien in veel gebeurtenissen waar God de mensen kon straffen maar het niet deed. Het volgende gedeelte laat wel heel duidelijk zien wat Gods Karakter is. Het volk stelde een eigen leider aan die hen terug moest brengen naar Egypte, het land van de slavernij. Maar God maakte duidelijk dat Hij niet vergeleken wilden worden met de goden van Egypte. Zo zien we hoe Gods volk te lijden heeft gehad van de tirannie van satan om Gods Volk te vernietigen. Want wij zullen toch wel begrijpen dat achter de vele wereld godsdiensten het wezen van satan schuil gaat. Dat was de reden dat God hen Zijn vergeving voorhield zodat ze konden kiezen wie ze dienen gingen, zwart of wit, de satan of God, de liefdeloosheid of de liefde van God, het Licht of de duisternis.

“Zij wilden niet gehoorzamen en vergaten de wonderen die U voor hen had gedaan. Het werd nog erger: in hun halsstarrigheid stelden zij een nieuwe leider aan, die hen moest terugbrengen naar de slavernij in Egypte! Maar U bent een God, Die vergeeft, Die genade schenkt en medelijden toont. U wordt niet snel toornig; integendeel, U bent vol liefde en genade. Daarom hebt U hen niet in de steek gelaten. Zelfs niet toen zij een afgodsbeeld van een kalf hadden gemaakt en riepen:  ’Dit is onze God! Hij heeft ons uit Egypte gehaald!’ Zij hebben zo  ongelooflijk veel zonden gedaan en toch hebt U hen niet in de woestijn achtergelaten om te sterven. Want  U hield zielsveel van hen. Dag aan dag ging de wolkkolom voor hen uit  en elke nacht wees de vuurkolom de weg. U hebt hun Uw goede Geest gegeven om hen te onderwijzen. En U liet nooit  na brood uit de hemel of water tegen de dorst te geven” Nehemia 9:17-20 HB.

Ze waren niet gewend om geleid te worden door een God van Vergeving, liefde en genade. De harde hand van Farao’s slavendrijvers had hun ook tot harde mensen gemaakt. Ze vergaten de Wonderen van God en verlangden naar de afgodsbeelden van Egypte. Ze waren zo verbitterd dat er geen ruimte in hun hart was voor de Liefde en vergeving van God, zo diep waren ze beschadigd dat men liever terug ging naar wat uiteindelijk een hard en eenzaam bestaan was.

Herkennen we hier iets in? Zijn wij zelf ook gevormd door onze achtergrond? En waarin zien we dit terug in ons eigen hart, of in de harten van onze vrienden en families? Of in de harten van hen die steeds openlijker hun haat tegen de christen en Gods volk tonen? Dit zijn van die kenmerken die thuis horen bij het kamp van Gods vijand. We zien hier in dit hele gebeuren de strijd van de duisternis tegen het Licht. Daarom toont God liefde en vergeving, aanvaarding en terugplaatsing, van Zijn Kinderen onder het gezag van een Liefhebbend God.

Wat ook onze reactie ons antwoord zal zijn, “Desondanks;

 • Wacht de HERE nog steeds tot u bij Hem komt,
 • Zodat Hij u Zijn liefde kan tonen;
 • Hij zal u veroveren om u te zegenen,
 • Precies zoals Hij heeft gezegd.
 • Gezegend zijn allen die op Hem wachten
 • Tot Hij hen te hulp komt.” 

Zie Jesaja 30:18

De Here wacht nog steeds totdat u bij Hem komt.

Hoeveel geduld hebben we met ons zelf of met elkaar, thuis, in de kerk of samenleving. Er moet steeds meer puin worden geruimd bij christenen omdat er niet vergeven kan/wil worden. Is die greep van onze ‘achtergrond’ dan zo sterk? JA, velen moeten nog ‘los gebeden’, bevrijd worden van welke achtergrond dan ook. Hoe ver of hoe diep wil jij gaan om los te komen, om in Gods vrijheid te komen? Jezus heeft een ‘volkomen prijs’ betaald  en wij kunnen hierop antwoorden met een ‘volkomen overgave’ aan Zijn Vergeving zodat wij de ander kunnen vergeven. Van Zijn kant is alles klaar, durf je dat te aanvaarden? 

Gods woord zegt ons:

 • ”Ik heb geduld met jou,
 • want Ik wil niet dat je ten onder gaat,
 • maar dat jij en alle anderen
 • tot bekering komen.”

Vgl. 2 Peter 3:9.

Welke god maakt het mogelijk om vergeving te ontvangen zonder diepgaande rituelen te plegen of andere vorm van zelfkastijding? Alleen de God van Israël zegt ‘Ik heb geduld met jou (…) ik wacht tot jij je bekeert’. Tja, daar wordt ik altijd weer stil van, ook nu ik dit weer lees ben ik zo enorm dankbaar dat ik tot bekering/wedergeboorte mocht komen. Dat God dit alles mogelijk heeft gemaakt, door de Zoon in wie Hij een welbehagen had, voor het Offer dat Hij gebracht heeft voor alle mensen op deze aarde.

De straf die wij verdienden ‘de dood’, was een terechte straf en zonder Jezus Offer te aanvaarden zal die straf blijven bestaan. Vgl. Johannes 3:36. Het is jammer dat mensen dit verwerpen vanwege hun achtergrond, dat kan een kerkelijke of een sociaal maatschappelijke zijn. Tot deze mensen zegt Paulus dit:

Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u niet dat Hij zo lang met Zijn straf wacht om u de kans te geven met de zonde te breken? Maar nee, u blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel” Romeinen 2:4-5 HB.                                           

Lees ook: Romeinen 13:11-14 HB; Romeinen 6:23 

Alles bij elkaar samengevat komt het hierop neer; “Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe” 2 Corinthiërs 5:21 HB.

Je vraagt je misschien af wat heeft dit met vergeving te maken eerder met bekering. Dat mag je vinden, maar laat me dit dan mogen zeggen; Zonder bekering zul je nooit de essentie van vergeving begrijpen. Het een heeft alles te maken met het ander. Door Jezus’ Offer heeft God voorzien in de vergeving van zonden voor alle mensen. En zoals God ons vergeven heeft zo moeten wij onze naaste vergeven.

Is vergeving echt zo gemakkelijk?

De vraag waar het om gaat is, en dat Had JE Al wel zien aankomen, is deze; ken jij de kracht van vergeving? Ken jij de Liefde van God die ons allemaal aan het denken zal zetten om het antwoord te vinden op die vragen welke onlosmakelijk verbonden zijn met je eigen hart, je eigen wezen? Ik weet dat het geen makkelijke weg is, je zult je opnieuw kwetsbaar moeten op stellen hiermee laat je iets zien. Die kwetsbaarheid wordt wel opgemerkt, alleen kan de ander zich zo afgewezen voelen dat zelfs kwetsbaarheid niet genoeg is. Je kunt je dan van alles bedenken maar doe het niet, soms zijn mensen er nog niet klaar voor ze hebben meer tijd nodig.

Want voor hun was er al een antwoord en dat was een vorm van afwijzing. Dan krijg je antwoorden van; het heeft nu geen zin meer, we zijn al zover uit elkaar gegroeid. Wel zeg dan dat je heel graag tot een gesprek wil komen, dat het jezelf ook geen goed doet. Probeer af te spreken dat je later nog eens contact mag opnemen want het laat je niet koud. Problemen die alleen maar opgelost kunnen worden door gemeende vergeving, die heb je nooit alleen. Dit soort problemen heb je altijd samen. Het is ook nooit af wanneer je samen niet tot vergeving kunt komen.

Maar wanneer die ander dan nooit meer wil praten, tja dat is dan het moeilijkste wat er dan blijft liggen. Wanneer jij op Bijbelse gronden je vergevingsgesprek niet mondeling kunt oplossen, probeer dan op te schrijven wat je tegen die ander zou willen zeggen. Schrijf een niet te lange maar wel een ‘to the point’ brief waarin je vergeving vraagt en schenkt. Hopelijk krijg je later dan wel kans om er nog eens over te praten. Wanneer je de ander vergeeft hetzij actief of passief je mag je dan vrij voelen van die schuld die jij je op dat moment kunt herinneren.

Dank God voor Zijn genade en voor het feit dat je hart nu vrij mag zijn van schuld. Wees er nu wel op bedacht dat er nog een aanklager is die je niet met rust laat, dat is Gods vijand de aanklager, onthoud dit dus goed en laat je niet meer een schuldgevoel aanpraten. We weten uit ervaring dat bepaalde mensen hier enorm gevoelig voor zijn. Ben ji zo’n persoon, zoek dan iemand die je vertrouwd voor ‘net dat steuntje in de rug’.

Beroep je altijd op het Offer van Jezus Christus

laat deze zekerheid je nooit ontnemen.

“Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!” Efeziërs 1:7 HB.

 • Want u bent gekocht en de prijs is betaald.
 • Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken. 

Zie 1 Corinthiërs 6:20 GNB.

 • Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed
 • en daardoor ontvingen wij vergeving
 • voor al onze zonden

Zie Colossenzen 1:14 HB.

En zij zongen een nieuw lied:

 • U bent waardig om de boekrol in ontvangst te nemen
 • en de zegels te verbreken;
 • want U bent geslacht en hebt met Uw bloed
 • mensen voor God vrijgekocht uit
 • alle rassen, volken, stammen en taalgroepen

Zie Openbaring 5:9 HB.

Jezus’ dood wijst ons op twee zeer belangrijke pijlers van ons geloofsleven, dit zijn; ‘Verlossing en Vergeving’. Een ‘losprijs’ was nodig om een slaaf vrij te kopen uit de handen van zijn eigenaar. Was de prijs betaald dan was de slaaf geen slaaf meer en was hij een gewone burger die een eigen leven kon opbouwen in samenhang met de geldende wetten van het land waar hij ging wonen. Zo is het met Kinderen van God ook. De hier boven genoemde Bijbelteksten geven dit voldoende aan. Daar kun je wel blij van worden.

Je bent nu geen slaaf van de zonde meer.

Als we dit eens wat dieper bewust zouden zijn zou er een grotere vrijheid onder de christenen zijn. Dan zouden we beter weten hoe we met aanvallen om moeten gaan en zou er minder nazorg nodig zijn want dan wist men hoe je de boze op Bijbelse afstand kunt houden. Het besef om geen slaaf meer te zijn zal je ook een diepere band met Jezus geven, je bent je meer bewust wat Zijn offer voor je betekent. Onderwerpje, verzet je dan zal de boze weg vluchten.

 • Onderwerp u dus aan God,
 • en verzet u tegen de duivel,
 • dan zal hij voor u vluchten

Zie Jakobus 4:7 GNB.

Is het zo gemakkelijk! Ja maar… de moeilijkheid zit in het feit hoe jij dit in geloof durft te aanvaarden. Daar kunnen belangrijke factoren een rol in spelen, zoals je geloofsopvoeding, hoe jij dit alles voor je zelf intercepteert en of jij je geloof hebt onderhouden in een open relatie met God je Hemelse Vader. We kunnen het nooit verdienen je moet het van je (weder)geboorte hebben. Van nature ben je een mens met tekortkomingen die we allemaal in ons meedragen. Door Jezus’ Offer aan te nemen wordt je opnieuw geboren dat maakt je tot een koninklijk kind. Laat dit maar eens goed bezinken. Dan zal het net zijn of volgende tekst in je hoofd een vrijheidsmelodie gaan zingen, “Ik, de Heer:

 • Hij, zal je leiden,
 • steeds weer opnieuw.
 • In dorrestreken lest Hij je dorst,
 • Hij schenkt je nieuwe levenskracht.
 • Hij zal je maken als een rijk besproeide tuin,
 • als een niet opdrogende waterbron.
 • Eeuwenoude puinhopen zul je herstellen,
 • je zult bouwen op fundamenten,
 • stammend uit onheuglijke tijden.
 • Ze zullen je noemen:
 • Volk dat bressen dicht,
 • wegen weer begaanbaar maakt”

Zie Jesaja 58:11-12 GNB. 

Ezechiël 33:11-13 HB “Zeg hun:

Zowaar Ik leef, zegt de Oppermachtige HERE, de dood van de  goddelozen doet Mij geen genoegen. Integendeel, Ik wil graag dat de  goddeloze zijn zonden de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van  uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël? Want de goede werken van een rechtvaardige man zullen hem niet redden als hij gaat zondigen en de zonden van een slechte man zullen hem niet  vernietigen als hij zich bekeert en berouw toont. Ik heb gezegd dat een rechtvaardig mens zal blijven leven. Maar als hij  zondigt en daarbij verwacht dat zijn vroegere goedheid hem zal redden,  zal aan geen van zijn goede daden aandacht worden besteed. Ik zal hem  juist om zijn zonden laten sterven.

***

 • Tot zover deze les, valt er nog meer over vergeving na te denken, ja zeker maar ik heb de belangrijkste dingen hierboven met jullie gedeeld. Heb je vragen laat het ons weten, we doen ons best om elke vraag te beantwoorden.
 • Wil je de andere studies uit deze serie nalezen zie dan bij: Studies – Zoon van God
 • Als je ons werk kunt waarderen help ons dan mee en vertel het anderen.
 • Of zet een link op je facebook. www/Aresko.nl
 • Hartelijk dank - Fred IJzerman.
 • Veel zegen voor vandaag.
Datum gemaakt: 7-3-2023
Versie: 6
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?