De Volmaaktheid

Inleiding

Veel mensen denken dat Discipelschap een moeilijk te vervullen opdracht is. Dat je dan moet voldoen aan regeltjes en voorschriften en dingen moet doen die bijna onmogelijk zijn. Maar wie begrijpt dat God de Vader liefde is, zal weten dat Zijn opdrachten altijd binnen de grenzen van onze mogelijkheden passen. Het is leren leven volgens Gods doelen, niet meer en niet minder. En dat doel is groeien naar de volmaaktheid. Is dat onmogelijk? Als God verlangt naar die volmaaktheid van Hem in ons, dan behoort het zeker tot de mogelijkheid. Want God de Vader zal je nooit iets opdragen wat jij en ik niet kunnen. Volmaaktheid voor een kind van God, ligt dus binnen ieders bereik. Daarom geeft Jezus ons voorbeelden die we kunnen naleven om dat doel te bereiken. Hij verwacht dat wij als Zijn volgelingen ons zullen uitstrekken naar volmaaktheid. Vooral de Bergrede is een goede handleiding voor ieder kind van God.
 
 • Ik hoop dat deze studie hierin een goede bijdrage zal leveren.
 • Vele leerzame momenten wensen we je toe.
 • Heb je vragen misschien kunnen we je helpen, dus laat het ons weten.
 • Wil je alleen gebed voor jezelf, stuur ons je gebeds verzoek.
De scharen
 
De kern van deze studie zal gaan over:
 
“Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen” MATTHEÜS 5:1-2 NBV.
 
Aan het eind van MATHEUS 4 zien we dat vele scharen Jezus volgden. Om aan te geven hoeveel mensen dit waren kunnen we zeggen dat een schare ongeveer 120 mensen waren. Als er staat dat vele scharen Hem volgden, kunnen we ons een beeld vormen dat het om een behoorlijke grote groep mensen ging. Ze kwamen uit de omgeving lopend of een ezeltje en uit het verslag van Mattheüs kunnen we opmaken dat het voornamelijk heidenen waren die op Het Licht der wereld afkwamen. Hiermee werden de woorden van de profeet werkelijkheid die zei:
 
Dat was in overeenstemming met wat de profeet Jesaja had gezegd: “Land van Zebulon en Naftali, het gebied aan de weg naar zee, aan de andere zijde van de Jordaan, Galilea, het woongebied van de heidenen: dit volk dat in duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan. Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is vlakbij, zei Hij. MATTHEÜS 4:14-17 HB.
 
Een volk dat op het licht afkomt kunnen we vergelijken met muskieten, zo gauw het licht aangaat komen ze overal vandaan en blijven ze rond het licht cirkelen. Het licht maakt ze zichtbaar zou je kunnen zeggen. Of ze hebben het licht nodig om iemand te zijn. Dit voorbeeld is heel duidelijk want gaat het zo ook niet met ons. Het Licht laat zien wie we zijn en maakt duidelijk dat we met velen zijn.
 
Zo is het ook bij Jezus, Johannes zegt dit over Hem: “Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam” JOHANNES 1:9 NBV. Dat licht dat ieder mens wil brengen in de tegenwoordigheid van dat Licht. Dat Licht geeft de warmte van God de Vader aan een ieder die Het Licht wil toelaten in zijn of haar hart. Het licht straalt de liefde van God uit, hierdoor voelen mensen zich aangetrokken en ontmoeten God als een vriendelijke en zachtmoedige Vader.
 
Maar, en dat moeten we goed onderkennen, we kunnen ons ook heel makkelijk branden aan het licht. Dat je kunt verschroeien wanneer je niet alle duisternis uit je leven echt aflegt. Dat zien we ook bij de scharen die Hem volgde. In het onderwijs wat ze kregen vonden ze dat ze bepaalde zaken niet konden accepteren.
 
“Hij zei deze dingen terwijl Hij in een synagoge van Kafarnaum aan het woord was. Veel van zijn leerlingen hadden moeite met deze woorden en zeiden, Zijn woorden zijn moeilijk te verteren, wie kan dit aanhoren?” Johannes 6:59-60 HB.
 
Wat had Jezus dan gezegd, wat konden ze dan niet verteren? Jezus had gezegd;
 
De Joden kregen hierover ruzie onder elkaar. “Hoe kan Hij ons zijn lichaam te eten geven? zeiden zij. Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Zo iemand zal Ik op de laatste dag uit de dood doen opstaan. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem” Johannes 6:52, 54-56 HB.
 
Kijk, ze kregen moeite met de kern van het evangelie. De opstanding uit de doden op grond van Jezus' Offer, dat kon niet. Daarom was die rede te hard en konden ze het niet aanhoren. Later zien we dat "allen aanstoot aan Hem namen".
 
Onderweg zei Jezus tegen hen: “Vannacht zullen jullie Mij allemaal in de steek laten. Want in de Boeken staat, Ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengejaagd worden” Mattheüs 26:31 HB.
 
Als Jezus in deze tijd zou leven zou ik dan ook van de partij wezen? Zou ik die keuze dan willen maken om tegen de gevestigde religieuze orde in te gaan? Durfde ik het dan te riskeren om door mijn ouderlijke huis verbannen te worden? Natuurlijk zou ik dat gedaan hebben.
 
Maar wat als Jezus tegen mij had gezegd: “Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen” Mattheüs 16:23 NBG.
 
Of je zult Mij verloochenen,  kleingelovigen. Dan zou ik het veel moeilijker hebben om Hem zo spontaan te volgen. Dan zou ik veel meer de kat uit de boom kijken en oppassen hoe ik mijn woorden zou gebruiken. Door deze uitspraken zou geloven niet meer zo vanzelfsprekend zijn geweest. Ik zou Jezus wel volgen maar dan op afstand.
 
Kijk dit is naar mijn mening precies de bedoeling van Jezus, ons laten nadenken of Hij de moeite waard is om te volgen, te dienen met alles wat in mij is. Het lijkt zo eenvoudig om achter de Goede Herder aan te gaan, je eigen werk laten voor wat het is en je te storten in de onzekerheid van inkomen en onderhoud.
 
“De discipelen Zij lieten direct de boot en hun vader achter en gingen met Jezus mee” Mattheüs 4:22 HB.
 
Er is veel moed en geloof nodig om heel dicht bij de Here Jezus te blijven. Om naast Hem te gaan staan in al Zijn verzoekingen, om bereid te zijn met Hem te sterven. Om Hem dwars door alle vernedering heen Hem te erkennen als Heer. Daar hebben we een openbaring voor nodig. Menselijk redeneren, zal de geheimenissen van de hemel niet openbaren. Want dat kan vlees en bloed ons nooit openbaren, dat kan alleen God de Vader door de heilige Geest. Dan zal Jezus tegen ons zeggen: “Gij zijt het, die steeds bij Mij gebleven zijt in mijn verzoekingen” Lucas 22:28 NBG.
 
Wanneer Jezus ons de volgende vraag zou stellen, zouden we dan net zo stellig als Petrus zijn met ons antwoord?
 
“En jullie dan, vroeg Hij. Wat denken jullie over Mij? Wie ben Ik? Simon Petrus zei, U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens van vlees en bloed” Mattheüs 16:15-17 HB.
 
Wij mensen hebben van nature de neiging om elkaar naar het vlees te kennen en te beoordelen. Maar zo is het niet binnen de grenzen van Gods Koninkrijk. Daar is de natuurlijke mens niet degene die oordeelt en beoordeeld. Paulus had zelf ook die fout gemaakt en waarschuwt ons nu met deze woorden: “Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en Hem alleen als een mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders” 2 Korintiërs 5:16 HB.
 
Leer Jezus volgen uit geloof en niet uit je ratio. Wanneer God ons heeft laten zien wie Jezus echt voor ons is, dan zijn we werkelijk discipelen van Hem. Dan volgen we niet om de cadeautjes maar om wie Hij is. Dan volgen we niet om wat Hij doet, wonderen en tekenen, maar om wie Hij is. Dan volgen we Hem en zijn op weg naar de volmaaktheid.
 
Geestelijk voedsel
 
Dat God van mensen houdt kunnen we zo overduidelijk lezen in Zijn Woord, de Bijbel.
 
“Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest Titus 3:4-5 HB.
 
Zijn liefde voor mensen en het zien van de vele scharen, maakte dat Jezus bewogen met hen was. Wij zeggen vaak bij het zien van een grote menigte dat het zwart ziet van de mensen. Maar Jezus leert ons om met andere ogen naar de menigte te zien, en Zijn visie is totaal anders, Hij zegt; “Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten” Johannes 4:35 NBG.
 
De velden zijn wit, ze zijn rijp zegt een andere vertaling. Het is maar hoe we naar de mensen kijken. Zijn we net zo bewogen als Jezus? Is hun nood onze uitdaging om er iets mee te doen? Willen we namens God iets aan de ellende om ons heen doen?
 
Wat kunnen we leren van Gods karakter?
 
Wij mogen laten zien op wie we zijn gaan lijken. We mogen tonen wie ons veranderd heeft. Het is Zijn goedheid dat we mogen delen met anderen. Zijn we hulpbehoevend of hulpverlenend? Dat zal of voor jezelf of voor die andersheid verschil maken. Zeg niet dat je niets hebt om uit te delen nu je een kind van God bent.
 
Want waar God werkt, is het niet een kwestie van woorden, maar van kracht. 1 Korintiërs 4:20 HB.
 
Het is geen kwestie van woorden, die worden of die zijn al genoeg gebruikt, maar de mens in nood zit te op het zichtbaar worden van Gods Kracht, op Zijn daden. Hoe kunnen we Gods liefde zichtbaar maken zonder gebruik van woorden? Wie dit geleerd heeft laat een hulpvaardige, liefdevolle dienende God zien. Dan zal de nood werkelijk veranderen, want waar God werkt zal Zijn kracht gezien worden.
 
Lieve mensen dit heeft alles te maken hoe wij naar mensen en hun noden kijken. Worden we dan met ontferming bewogen of zappen we het maar weer weg. Volmaakte liefde van God in ons leven zal ons uitdagen om DE volmaaktheid voor anderen zichtbaar te maken.
 
Wat doet het met je als je bewogen bent, durf je het handen en voeten te geven? Je kunt de noden van anderen op veel manieren helpen dragen maar ze zien door de ogen van Gods liefde zal ons helpen op de juiste wijze in hen te investeren. Wat deed Jezus toen Hij de noden van de scharen zag. Hij opende Zijn mond en leerde hen. Want in het Koninkrijk van God is dit principe heel belangrijk;
 
“Ja, Hij maakte u nederig door u honger te laten lijden en daarna manna te eten te geven, voedsel dat u en uw voorouders voor die tijd niet kenden. Hij deed dat om u te laten weten dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt” Deuteronomium 8:3 HB.
 
We kunnen mensen helpen met voldoende voedsel en dat behoort zeker tot een eerste prioriteit, maar God wijst ons zeker op een veel belangrijkere prioriteit. De mens zal leven, echt leven, van ieder woord dat God spreekt. Verstandig en verantwoord helpen zal niet alleen de maag maar ook de harten voeden.
 
“Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen” Mattheüs 24:45 HB.
 
We kunnen zeggen dat de komst van onze Heer en Heiland nog lang niet aanstaande is, maar wie durft die verantwoordelijkheid echt toedragen? We zullen ervoor moeten zorgen dat ieder mens zijn of haar geestelijk voedsel op tijd krijgt. We kunnen het immers niet verantwoorden, terwijl we wel de mogelijkheid hebben, om Het Woord van God niet met die ander te delen? Zo mogen we uitdelen van wat we zelf ook ontvangen mochten. Nieuwe en oude inzichten de heilige Geest zal het ons te binnen brengen is de belofte die Jezus aan Zijn discipelen meegeeft.
 
“Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb” Johannes 14:26 HB.
 
Ik denk dat we deze opdracht soms veel te gemakkelijk opvatten of het overlaten aan hen die belijden hiervoor geroepen te zijn. Wie het zendingsbevel serieus neemt zal de opdracht praktiseren om toe te zien dan niemand verarmt en geestelijk honger lijdt. Jezus zegt in het verhaal van de spijziging van de vijfduizend - geef hen te eten - maar de discipelen stuurden hen liever in opdracht van Jezus, naar huis. Zie Mattheüs 14:16.
 
Let eens op Hoe vaak we luisteren naar dezelfde boodschappen. Telkens komen de ons bekende slogans en kreten weer voorbij. En voeden die ons hart, voed dit ons echt op in het allerheiligst geloof? Let eens op, schrijft Judas ons, hoe wij onszelf opbouwen.
 
“Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest” Judas 1:20 NBG51.
 
Kijk deze opdracht gaat ons allemaal aan, onszelf op te bouwen in het geloof wil zeggen, actief omgaan met de woorden van God. Een oppervlakkige kennis van Gods woord daar kunnen we niet zoveel mee, dan heb je ook bijna of helemaal niets om uit te delen. Is dit de reden dat er ook in ons land een geweldige geestelijke hongersnood ontstaan is.
 
Kunnen we putten uit de diepten, uit de rijkdommen van het evangelie? Als we dit niet doen, niet kunnen of geleerd hebben hoe kunnen we dan die ander te eten geven. Meestal gaan de mensen niet uit zichzelf de dingen zoeken die alleen boven te vinden zijn. Daarom worden we hier ook voortdurend aan herinnerd.
 
“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods” Kolossenzen 3:1 NBG51.
 
Zie je, de met Christus opgewekte mensen moeten het ook leren om de dingen van boven te verwachten. En wij mogen het weer op anderen overbrengen, dan zullen ze weer leren om geestelijk te denken en niet aards. Dus onze opdracht zal niet alleen onszelf rijk maken maar zeker ook die ander. En heb je al ontdekt wat het doel hiervan is?
 
“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus” Efeziërs 4:15 NBV.
 
Kijk dit gezamenlijk groeien, zal ons het doel tonen van Gods verlangen dat wij volmaakt worden gelijk onze hemelse Vader volmaakt is.
 
“Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is” Mattheüs 5:46-48 NBV.
 
Je kunt je nu ontmoedigt voelen, omdat die volmaaktheid niet zo zichtbaar is in je leven. Je fouten je zonden zullen altijd een spelbreker zijn in dit zo mooie proces van volmaakt zijn. Door jezelf met Gods Waarheden te vullen zul je doeltreffend kunnen zijn in het vervullen van Gods waarheid. Dan zullen je woorden en daden de oprechtheid van Jezus weerspiegelen. Dan zal het waarachtige leven door anderen opgemerkt worden. Dat dit een prijs kent zul je gaandeweg wel ontdekken. Maar weet, dat is het waard omdat het einddoel een grandioze heerlijkheid zal zijn. Dus laat de vijand geen roet in je geestelijke leven gooien.
 
Soms lijkt het alsof anderen altijd sterker zijn. Maar kijk dan eens achter de schermen dan zul je zien dat ook zij dezelfde strijd te voeren hebben. Laat je nooit imponeren door wat een ander uitstraalt. Richt je op je eigen ontwikkeling om een ‘veranderd mens’ te zijn op iemand die heilig en goed weet te leven. Goed, je kunt struikelen, maar schrik dan niet want dat hoort bij hen die op weg zijn. Door de wedergeboorte behoor je bij het ‘gezin van God, de gemeente. En door acht te geven op elkaar zorgen we ervoor dat niemand de genade van God verliest.
 
“Broeders en zusters, als iemand op een misstap betrapt wordt, dan moet u, die door Gods Geest geleid wordt, hem weer op het rechte pad brengen in een geest van zachtmoedigheid. En kijk naar uzelf: ook u kunt in verleiding komen” Galaten 6:1 GNB.
 
Het naleven van dit vers zal ervoor zorgen dat er een ‘gezond makende Geest’ in de gemeente werkzaam zal zijn. En of je dan staat of valt: “U mag de bediende van een ander niet beoordelen, of hij zijn werk goed of slecht doet is ter beoordeling aan zijn heer. Maar hij zal zijn werk wel goed doen, want God geeft hem daarvoor de kracht” Romeinen 14:4 HB. Omdat wij een deel zijn van Christus lichaam, zullen aan de ene kant Zijn karakter weerspiegelen en aan de andere kant laten zien dat we bereidt zijn om te dienen. Hierin moeten we elkaar beschermen als broers en zussen. Want samen vorm je de gemeenschap van God en zijn wij het gezicht van Gods liefde op aarde.
 
Doel van Discipelschap is VOLMAAKTHEID.
 
De woorden die Jezus spreekt zijn heel uniek
 
“Het is de Geest die leven geeft, het lichamelijke op zichzelf heeft geen nut. Alles wat Ik u gezegd heb, is Geest en leven” Johannes 6:63 HB.
 
Het is goed om ons extra bewust te zijn dat de Geest ‘Geestelijk leven’ geeft. Zonder het werk van de heilige Geest zijn we niet eens in staat om onze behoefte aan geestelijk leven te onderscheiden. Daar worden we bij geholpen, lees maar: “Als mijn Plaatsvervanger komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel” Johannes 16:8 HB. Iedere wedergeboorte, elke opwekking al ons geestelijk herstel, het is het werk van de heilige Geest. Hij zal ons de waarheid openbaren zodat we kunnen kiezen door voor in de waarheid te gaan lezen. Die waarheid is bestemd voor de wedergeboren mens, om te groeien in geloof om staande te blijven in vele verleidingen om Gods liefde te tonen door de vrucht van de heilige Geest. Vgl. Galaten 5:22.
 
“De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn” Johannes 14:17 GNB.
 
Het werk van de heilige Geest is veelzijdig en zeer de moeite waard om te weten wat Hij doet. We zijn dan beter in staat om te begrijpen wat ‘geestelijk leven’ inhoudt.
 
 • Hij blijft altijd bij ons - Johannes 14:16
 • Hij leidt ons in Waarheid - Johannes 14:17
 • Hij leert ons Johannes - 14:26
 • Hij herinnert ons wat Jezus zei – Johannes 14:26; 15:26
 • Hij is de Bron van alle waarheid – Johannes 15:26
 • Hij overtuigt van zonde – Johannes 16:8
 • Hij geeft ons inzicht in de toekomst – Johannes 16:13
 • Hij verheerlijkt Jezus – Johannes 14:16
 
De Geest geeft leven, dat is de kern van wat Jezus zegt. Zijn woorden schenken een ongekende Geestelijk Kracht. Maar ook een diepe geestelijke voldoening en een onvergankelijk leven aan hen die een kind van God geworden zijn. Vgl. Johannes 1:12. Het zijn Woorden die Gods gedachten zichtbaar maken. Deze woorden zullen de geestelijke realiteit van het hemels Koninkrijk onthullen. Met dit verlangen diende Jezus als een ‘geworden mens’ om ons te zegenen met ‘Hemels leven’! Zie Filippenzen 2:5-9.
 
“Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk” Mattheüs 4:23 NBV.
 
Dat is nogal wat dat Jezus als een mens van vlees en bloed hemelse realiteit verkondigde. Zo onderrichtte Jezus de mensen in Hemelse wijsheid om een ieder de kans te geven volmaakt te worden. Later zien we dat Paulus deze taak heel serieus neemt. Ook hij zette zich in om ieder mens te waarschuwen en te bemoedigen.
 
"Waar wij ook komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft” Kolossenzen 1:28 HB.
 
Paulus verlangde zich in te zetten om anderen te helpen de Volmaaktheid in Christus Jezus te vinden. Dat was de kern van zijn onderricht, op veel plaatsen in het Nieuwe Testament kunnen we dit nalezen. Was dit een makkelijke opdracht, nee, het kostte hem een enorme inspanning. Ook deze strijd onthoudt hij ons niet.
 
"Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is” Kolossenzen 1:28-29 NBV.
 
Zijn prediking richtte zich veelal op die verkondiging, dat was zijn inzet dag en nacht. Hij kende de Kracht van God in zijn leven die ons Volmaakt doet zijn in Hem die alles voor ons heeft over gehad. Iedereen moet de kans krijgen om die God te leren kennen. Dit verlangen om ons tot volmaaktheid te brengen is een geschenk van God voor heden en toekomst.
 
“Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” 2 Timotheüs 3:16-17 NBG.
 
Bij het lezen van dit vers moeten we erop bedacht zijn dat het gaat om de geïnspireerde woorden van God. Dus kunnen we niet anders dan dit als een betrouwbaar woord tot ons te nemen en in de praktijk te brengen. Ik zeg dit met nadruk want het naleven van Gods woord heeft voor velen geen echte prioriteit. Alles wat zich als waarheid aandient moeten we verifiëren met Het Woord, zo verstaan we de richtlijnen van God veel beter. God wil ons waarheid leren om ons te helpen die waarheid uit te dragen. hoeveel tijd hebben we hier voor over? Wat mag het ons kosten om Zijn wil te kennen? Uit ervaring van velen blijkt dat ons kerk bezoek hier niet altijd in voorziet.
 
Wie van ons houdt dagelijks rekening met het voor ogen houden van Gods doel? Dat het in de eerste plaats om jou persoonlijk gaat om daarna te groeien en bruikbaar te worden voor je naaste. Kennis van Gods Woord is niet bedoeld om discussies uit te lokken om of anderen de les te lezen. Het ons eigen maken van de ‘woorden Gods’ moet erop gericht zijn om ook te leren actief bij te dragen in Zijn plannen om anderen te redden.
 
Dit vers wil ons laten zien hoe belangrijk Gods woord is op dit moment. Om volkomen omtoegerust te zijn tot al het goede werk, dat is de verkondiging van het Evangelie. Dit vers geeft ons een geweldig uitzicht in de volmaaktheid van God de Vader. Dat enorme verlangen heeft Jezus voor ogen wanneer Hij zegt:
 
“Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is” Mattheüs 5:48 HB.
 
Deze uitspraak van Jezus herbergt een Goddelijk verlangen om ons terug te brengen in de tegenwoordigheid van God. Dat is de kern van de Bergrede. Dat verlangen brengt Jezus over op de schare, dat motiveerde Hem om te zeggen dat de velden wit zijn om te oogsten. Daarom ging Hij voor het hoogste doel wat Hem alles kost. Dat doel mogen wij ook navolgen omdat we tot een: “volkomen werk zijn toegerust”. Met minder hoeven we ons ook niet tevreden te stellen. De betekenis van de Blijde Boodschap is:
 
Volkomen vrede
Volkomen blijdschap
Volkomen vrijheid
 
En nu wij?
 
Wie nadenkt over ‘behouden zijn’, zal niet zeggen dat het iets is wat je moet of kunt verdienen. Het is geen examen waar je maar net met de hakken over de sloot komt. Ook niet van; dat we maar moeten wachten op de laatste halte en dan maar instappen op weg naar je eeuwige bestemming. Behouden zijn is ook geen roltrap naar de hemel. Jezus vraagt 'wil je volmaakt zijn, wil je dit echt? Wil je Hem volgen en op weg gaan in de voetsporen van Jezus? Dan is dit je roeping, schrijft Petrus want:
 
“Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem” 1 Petrus 2:21 NBV.
 
Let eens op het advies wat Jezus gaf aan die rijke jongeling.
 
“Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis en verkoop alles wat u hebt. Geef uw geld aan de armen en u zult rijk zijn in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen. Toen de jongeman dit hoorde, werd hij heel verdrietig en ging weg, want hij was erg rijk” Mattheüs 19:21-22 HB.
 
Moet je nu alles wat je bezit weggeven, nee, want wie moet dan voor jou zorgen? We blijven verantwoordelijk voor onszelf en wat ons is toevertrouwd. We moeten geen onnodige zorg voor anderen worden. Het gaat er om of we bereidt zijn om God en Zijn gemeente te zegenen met wat wij bezitten. De bereidheid hiertoe zal een afspiegeling zijn van onze relatie met God. Dat zien we ook bij de ‘rijke jongeling’ terug. Hij werd verdrietig en ging weg want hij was heel rijk, dan is het niet eenvoudig om dit los te laten. Zijn bezit stond tussen hem en God in. De jongeling meende dat hij alle geboden Gods onderhouden had. Hij was niet te overtuigen dat hem nog veel ontbrak. Kende hij de wet wel goed zo ja dan moest hij geen moeite hebben op dit te doen. Hij moest toch weten wat Mozes over het houden van de wet had gezegd.
 
“Volgens Mozes bent u alleen rechtvaardig als u precies doet wat in de wet staat; alleen dán zult u leven” Romeinen 10:5 HB.
 
Als je volmaakt wilt zijn, dan is het goed te weten of je bereid bent om werkelijk, in de voetsporen van Jezus wilt treden. Het kan zijn dat je heel snel tot de conclusie komt dat dit niet is wat je graag wilt horen. Maar ja, zo gaat dit bij Jezus! Heel vaak bepalen wij de voorwaarden om Hem te volgen, ik heb in de loop der tijd heel wat regeltjes en voorschriften gehoord die veel zwaarder waren dan wat Jezus van ons vraagt.
 
“Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk” 1 Johannes 5:3 HB.
 
Het zit niet in de mate van hoeveel zelfverloochening we toepassen in ons leven. Ook niet hoeveel we in de Bijbel lezen of hoe vaak en hoe lang we bidden. Bij al dit uiterlijk vertoon kunnen wij maar al te gemakkelijk Gods doel met ons leven uit het oog verliezen. Mogelijk ben je bereidt om spectaculaire dingen voor de Heer te doen of wil je jezelf totaal voor Hem wegcijferen. Maar, ben je dan wel in staat om te ontdekken wat echt Gods wil voor je leven is? Of houdt je dan teveel rekening met wat jij wilt. Wat schrijft Johannes ook al weer, "Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk"?
 
Wat is God liefhebben, dat is doen wat Hij zegt. Het kan zijn dat God iets anders van je vraagt dan jij voor jezelf bedacht hebt. Doen wat God zegt is rekening houden met het feit dat Hij iets anders van je vraagt dan wat de ander van je verwacht.
 
“Maar laten wij die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde, en met de helm van de hoop op het heil” 1 Thessalonicenzen 5:8 HB. Vgl. Efeziërs 6:13-17.
 
God roept ons op om nuchtere mensen te zijn die zichzelf kunnen beschermen met geloof en liefde. Dan weten we wat God van ons vraagt. Dan kunnen we Zijn doel met ons leven begrijpen. Dan weten we wat het betekent om geleidt te worden door de heilige Geest. Want Gods wil voor ons leven is dat we te alle tijde Zijn volmaaktheid in ons mee zullen dragen. Dat is de kracht van wat Johannes zegt.
 
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven” Johannes 1:12 NBG.
 
Lees het even goed, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Kennen we die kracht? Andere vertalingen zeggen; die heeft hij macht gegeven, om een kind van God te zijn. Die kracht die macht verbindt ons Met het Volmaakte. Dat maakt dat we in volkomen harmonie met Hem onze opdracht kunnen vervullen en velen mogen helpen om Dé Volmaaktheid te vinden. En let dan eens op deze belofte:
 
“Wie verstandig zijn, het volk van God, zullen stralen als een strakblauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd” Daniël 12:3 HB.
 
Er zijn veel TV programma’s waardoor je een ster op het podium, op het witte doek of elders kunt worden. En de entertainment industrie aast begerig op deze mensen want dat is kassa’. En hoe mooi het ook kan zijn het blijkt vaak toch van korte duur te zijn. Maar hoe we eeuwig kunnen schitteren als sterren dat Laat het Offer van Jezus Christus zien. Het is door Zijn wijsheid dat wij mensen tot de rechtvaardigheid in Jezus mogen brengen. Door Zijn volmaaktheid uit te stralen mogen we op Gods podium schitterend stralen als eeuwige sterren.
 
Dan kennen we een leven dat in balans is met de Schepper. Dan leiden wij een evenwichtig leven. Dan gaan we weloverwogen om met wat God ons in genade geschonken heeft. Dan wordt Discipelschap een heel praktische aangelegenheid. Iets van elke dag als een toevoeging van Godswege een geweldige geestelijke dimensie. Dan leven wij in de wetenschap dat we volmaakt in Hem zijn.
 
“Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil” Kolossenzen 4:12 NBG.
 
 
Ik wens je een zinvolle dag toe, Fred.
Datum gemaakt: 9-5-2014
Versie: 4
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?