Themastudie

Auteur: Fred IJzerman
Datum gemaakt: 7-3-2023
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?

Zijn leven, Mijn leven

Vaak is het zo in dit leven, dat beloningen voor de rijken bestemd zijn. Die hielden er meestal wel rekening mee, maar kwam die beloning hen wel toe? Wat hadden zij voor iemand, of de samenleving gedaan? En hadden zij hun werknemers wel een eerlijk loon gegeven? Anderen hadden voor hen het werk gedaan maar zij gingen meestal met de eer strijken. Dat was in Jezus ogen heel onterecht en door de kracht van de heilige Geest zei Jezus klip en klaar waar het op stond.

U leest er meer over in de themastudie: Zijn leven, Mijn leven

De mens kan zich veel verbeelden dat hij iets of iemand is, maar het in feite niet is. Dat is een vergissing die veel mensen nogal eens maken. Er staat in de Bijbel: “wie meent te staan”, als je er zeker van bent dat je staat besef dan heel goed dat je ook weer kunt (terug) vallen. Lees nu ook het tweede hoofdstuk van deze themastudie.

 

De zoon van God

De zoon van God

Was het God zelf niet die zei: "Deze is mijn Zoon in wie Ik een welbehagen heb"? Ja, hoe anders hadden wij het kunnen weten dat God de Vader ons Zijn Zoon had laten geboren worden om een Wonderlijk herstel te volbrengen? Door Zijn Offer is ons zoveel gebracht, gegeven dat wij jaren of eigenlijk een leven lang nodig zijn om hier iets van te begrijpen.

De Bijbel, Gods Boek vol van Liefde en rechtvaardig straffen verschaft ons het nodige inzicht om ons tot een beter leven te brengen. Want alles waar de Bijbel over spreekt is ons tot lering en onderricht gegeven. dus leer ik graag uit dit Woord hoe mijn leven kan groeien in Hem die ons lief heeft. In de studies die ik hier over schrijf probeer ik inzicht te verschaffen om tot een vruchtbaar leven te komen samen met andere gelovigen. Ook zal ik specifieke thema's schrijven zoals; vergeving. zonde, redding en vele anderen. 

  • Veel zegen juist voor vandaag.
  • Als je ons werk kunt waarderen help ons dan mee en vertel het anderen.
  • Of zet een link op je facebook. www/Aresko.nl
  • Hartelijk dank - Fred IJzerman.
  • Wil je de andere studies uit deze serie nalezen zie hieronder.

De heilige Geest

Wie de eerste hoofdstukken uit de Handelingen brief leest zal ontdekken dat er wonderbaarlijke dingen gebeuren. En veel mensen toen, maar ook nu, weten zich geen raad met het Pinksterfeest. De mensen; “Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?” HANDELINGEN 2:12.

Toch is de boodschap van Pinksteren een duidelijk teken van God. Hij laat zijn volk niet aan hun lot over. Na Dood, Opstanding en de Hemelvaart van Jezus is daar ineens de kracht van de Heilige Geest. Iedereen werd opnieuw geconfronteerd met Jezus Christus, hoewel ze dachten dat ze van Hem af waren!

Maar God laat Zich niet uitschakelen of buitensluiten. Door alle eeuwen heen heeft Hij van Zich laten horen. En ook nu, tijdens de uitstorting van Gods Geest, worden weer mensenharten aangeraakt, bevrijdt, gered, genezen, vervult met bijzondere gaven van God. Pinksteren is dé start van Zijn kerk, van Zijn gemeente.

En zo gaat God door om jou en mij in te schakelen in Zijn reddingsplan. Ook vandaag is het werk van de Heilige Geest nog net zo actueel als toen. Want Die Geest geeft de gemeente van Jezus onophoudelijk de mogelijkheid om op een ‘bijzondere wijze’ en met ‘bijzondere middelen’ van Hem te getuigen. Want; “wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” HANDELINGEN 1:8.

Romeinenbrief

Het is ons een genoegen om een serie Bijbelstudies over de Romeinenbrief te plaatsen. Deze studies zijn gemaakt door Free van der Werf. De hele serie bestaat uit 26 studies. Je mag ze vrij gebruiken voor zelfstudie of voor kringwerk. De voorwaarde is dat je dit altijd doet met bron en naamsvermelding en niets aan de inhoud veranderd zonder toestemming van Aresko.nl. Het is niet toegestaan om deze studies voor commerciële doeleinden te gebruiken. Voor vragen of opmerkingen kun je ons een E-mail sturen.

Bij het maken van deze studie is gebruik gemaakt van de NBG vertaling t.a.v.

Het Avondmaal

Het Avondmaal Vieren

Met de studie; 'Het Avondmaal Vieren', willen we een aantal onderwerpen behandelen, waar veel mensen niet of nauwelijks bij stilstaan. We hopen dat je door deze serie studies een diepere beleving met, ‘de maaltijd van de Heer’ zult ervaren. Het zal misschien vragen oproepen, maar ook beantwoorden. Bedenk dat we niemand willen kwetsen wanneer een aantal gevoelige onderwerpen de revue zullen passeren. Roept het vragen op laat het ons weten, want we kunnen tenslotte van elkaar leren. In deze ‘openheid’ zijn deze studies ook gemaakt, omdat we elkaar mogen opbouwen met dat wat Christus ons geleerd en gegeven heeft.

Groei en geloof

We leven in een wereld die steeds sneller gaat en steeds meer van ons eist. En de gevolgen van de maatschappelijke tredmolen laat steeds duidelijker haar sporen na! Dat leert ons dat we niet gemaakt zijn voor een dergelijk leven. Want als je vastloopt wie is dan je redder? De dokter de psychiater de pillen de drank de drugs of alternatieve mogelijkheden? Te midden van de vaak door onszelf gecreëerde chaos komen problemen voort die we zelf niet meer kunnen oplossen.

Laten we eerlijk zijn door te constateren dat onze manier van leven niet altijd overstemd met hoe God wil dát we leven. Want als we zouden leven naar Gods wil zag de wereld er heel anders uit. Elk probleem is eigenlijk een aanwijzing dat we in een bepaalt gebied van ons leven niet leven op Gods niveau. God verlangt ernaar dat we in vrede met Hem en met elkaar leven.

David, wist ook dat het leven in deze tegenwoordige wereld niet over rozen ging. Hij heeft een geweldige belofte van Gods trouw ontdekt. “Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt” PSALMEN 55:23. Groei en geloof, is bijzonder boeiend, omdat het alles te maken heeft met jezelf. En daarin wil Hij ons helpen en daagt Hij u en mij uit om Hem te volgen want; “Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem” 1 PETRUS 2:21.

Namen van God

We starten met een nieuwe serie Bijbelstudies over; De Namen van God. We zullen dit doen aan de hand van verschillende thema’s. Jezus is ons voorbeeld, Hij daagt ons uit om in Zijn voetsporen te treden. De weg die Jezus ging was niet eenvoudig. Maar wanneer we naar de diepte van Zijn lijden kijken, dan is iedere stap een stap naar de overwinning.

Wanneer we dit op ons laten inwerken dan begrijpen we in het licht van, “in Zijn voetstappen treden”, dat we steeds meer van onszelf zullen verliezen, want: “Hij moet steeds meer op de voorgrond treden, en ik moet steeds meer naar de achtergrond verdwijnen” JOHANNES 3:30 GNB. Dit verlies wordt meer dan goed gemaakt, omdat Jezus ons laat delen in Zijn overwinning.

“En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als Zijn kinderen, toekomt. Wat God aan Zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ons ook geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij” ROMEINEN 8:17 HB.

We mogen een weg bewandelen waar niets ons kan tegenhouden op de weg achter Hem aan. Want overal waar wij gaan, mogen we Zijn voetstappen zien om daarin te treden. Het is meer dan een gebaande weg. Zolang we Jezus in gehoorzaamheid volgen, dan zullen we onderweg niet verdwalen, want: “Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst” PSALM 119:105 HB.

Ik wens je veel zegen met het doorlezen van deze studies, Fred IJzerman.

Wij gebruiken verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, dat is om een tekst beter te begrijpen en de studie goed uit te kunnen leggen.

Omzien naar elkaar

Deze studie gaat over, ‘Tucht in de gemeente’. Maar de naam van deze studie heb ik weloverwogen het, ‘Omzien naar elkaar’, genoemd. Want het woord tucht kan zo bedreigend op ons overkomen. De Bijbelse tucht is dan ook niets anders, naar elkaar om te zien, vanuit Gods woord. Om zo elkaar te helpen de weg niet kwijt te raken in een wereld vol verleidingen. Wanneer we de Bijbelse tucht bestuderen zullen we zeker tot de ontdekking komen dan Gods tucht altijd een opvoedend karakter kent. Dat het doordrenkt is van Zijn liefde voor ons allemaal. Zo krijgt het woord tucht een heel andere lading. Het is niet die strenge God die ons zo graag wil straffen. Nee, tucht is Gods maatregel om ons bij Hem te houden. Maar ook om te laten zien, Ik houd van jou, en daarom moet Ik je zo nu en dan terechtwijzen. Vanuit die gedachte is deze studie ontstaan. Het heeft een Pastoraal karakter, tenminste, dat is altijd mijn uitgangspunt geweest.

Pastoraat

Dit zijn uitgewerkte studies die ikzelf heb mogen volgen.

Pastoraat is een onderwerp dat in veel kerken steeds meer prioriteit krijgt. Gelukkig maar. Want er is zoveel werk op dit zo kwetsbare terrein. Er zijn veel mensen vastgelopen in dit leven. Mensen die door verschillende omstandigheden hun zicht op God zijn verloren. Niet meer in een kerk willen komen of zelfs niets meer van God willen weten. Pastorale Counseling hoort in de eerst plaats thuis in de Gemeente. Daar moet het gaan functioneren in combinatie met Prediking, Bijbelstudie en Discipelschap. Gemeente leiders dragen dan ook altijd verantwoordelijkheid om betrokken te zijn bij pastoraat. Zie EFEZIËRS 4:11-12 en KOLOSSENZEN 1:28-29. Maar ook gemeente leden hebben een verantwoordelijkheid om Pastoraal betrokken te zijn. Vgl. KOLOSSENZEN 3:16. Mijn visie is dan ook, dat het gehele Lichaam van Christus, gezamenlijk verantwoordelijk is voor het welzijn van de Gemeente. Paulus geeft een goed voorbeeld als hij zegt: “Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na” GALATEN 6:1-2.

Met onze studies willen we zeer zeker niet, de taken gaan overnemen die in de Gemeente thuishoren. Maar we willen wel onze studies met u delen, zodat er een dienstbaarheid ontstaat die ten goede komt aan allen die God liefheeft.

Discipelschap

Gebed & Belofte

Wie weet wat bidden is, weet meestal ook wel wat God beloofd. Het is God zelf die ons aanmoedigt wanneer Hij zegt: “Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn” JEREMIA 33:3 NBV. Wat een geweldige belofte van God aan Jeremia. “Roep Mij aan” zegt God, dan zal Ik je antwoorden. God wil zo graag ook op al onze vragen een antwoord geven. En door Hem te vragen, laten we zien dat wij geen eigen kracht bezitten, om die dingen te doen die Hij alleen kan. Maar de voorwaarde is; het aanroepen van God, ons gebed. En in Zijn antwoorden legt Hij voor ons de belofte neer, dat Hij verhoort. Gebed en Belofte zijn korte momenten om hier even bij stil te staan.

De Bijbelgedeelten in ‘Gebed en Belofte’ zijn ontleend aan, Het Boek vertaling, t.a.v.