Studie 4 - les 2

Bijbelstudie serie  -  De Namen van God
Studie 4 - Namen van God.
A - Ik de Heer ben Uw Banier.  B - Ik Ben de Heer die U heiligt.

Inleiding

In de vorige studie zagen we twee krachtige namen van God, ‘de Heer voorziet’ en ‘de Heer uw Heelmeester’. Beide namen zijn van belang voor het wel en wee van Gods volk. En naarmate de geschiedenis van Gods volk zich ontvouwt, openbaard zich steeds meer van Gods Naam in het leven van de Israëlieten. Het openbaar worden van Gods Naam heeft altijd te maken met specifieke situaties van Gods kinderen.

Op het moment dat het volk verbitterd was vanwege hun onderdrukking in Egypte, zegt God, ‘Ik ben uw Heelmeester’. Ik zal jullie helpen te genezen van je wonden, Mijn medicijn, Mijn Woord, zal overvloedig voor handen zijn. Mijn ‘heel-making’ zal jullie helpen om straks, als herstelde mensen het beloofde land binnen te gaan.

Ik de Heer ben uw Banier

Wie hier bij stilstaat, krijgt een diep ontzag voor God. Zijn liefde sluit altijd aan bij de omstandigheden van Zijn volk, bij hun strijd, hun ziekte of welke nood er ook is. Maar dat stopt niet, ook de gemeente van Jezus Christus mogen het vaandel dat Jezus Heer is over heel de aarde omhoog houden. Zo mogen het Oude en het Nieuwe verbond van God laten zien, dat we samen Zijn Naam als ‘een banier’, opheffen als teken van Zijn overwinning. Een mooi voorbeeld hiervan zien we in EXODUS 17. God gaf Mozes de opdracht om de overwinning op Amalek in een oorkonde vast te leggen zodat het nooit vergeten zou worden.

“Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties” VERS 15-16.

De Heer is mijn banier, dat is ook een naam van God, die we met ons mogen meedragen als een voortdurende herinnering dat God Zijn kinderen doet zegevieren. Zo kunnen we God volledig vertrouwen dat wanneer wij Zijn Naam als een vaandel omhoog houden, we de volledige verlossing tegemoet mogen zien. Omdat er op een heuvel die Golgotha heet ook een Banier werd opgericht, namelijk een kruis, niet als monument van zwakte, maar als herkenningsteken van Gods Kracht en overwinning. Op die heuvel is Jezus als Zoon van God verhoogd als een ‘banier der volken’, om aan alle mensen te laten zien dat Hij hen bij God de Vader kan brengen.

“In die tijd zal de grondlegger van het Koninklijke geslacht van David een banier van heil zijn voor de hele wereld. Alle volken zullen naar Hem toekomen, want het land waar Hij woont, is een glorieuze plaats” JESAJA 11:10 HB.

In het opgerichte kruis zagen de tegenstanders van Jezus een zwakte, maar die ‘ogenschijnlijke nederlaag’, monde uit in een glorieuze overwinning. De ‘grondlegger van het Koninklijke geslacht’, werd door zijn eigen vijanden als een banier opgericht, als teken van heil voor de hele wereld. Ze begrepen niet dat ze niets anders dan knechten waren in Gods plan. Vriend en vijand wisten niet dat de Messias de vervulling was van al Gods beloften. Veel zagen Jezus als een misdadiger, maar dat ‘onrechtvaardige oordeel’, kwam hun verlossing brengen van de eigen misdadige daden. Nu kunnen we ook begrijpen dat Jezus zegt:

“De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeftJOHANNES 3:14-15. Zie ook JOHANNES 12:32.

De Israëlieten moesten heel wat lessen leren. Hieruit kunnen we leren dat Gods straffen heel functioneel waren. Zo stuurde God een slangenplaag als antwoord op hun opstandige houding. Wie gebeten werd zou sterven. Maar er was een mogelijkheid om aan die dood te ontsnappen. Wanneer ze keken naar een koperen slang, hoog op een paal geplaatst dan werden ze genezen. Zie NUMERI 21:8-9. Ook wij zullen gered worden van satans macht wanneer we in geloof opzien naar Jezus die alle machten heeft overwonnen. Dan zal ons vergiftigt hart genezen worden van elke dodelijke zonde beet. Hoe dat kan? Omdat Jezus:

“voor korte tijd beneden de engelen was gesteld, met luister en eer gekroond is, omdat Hij de dood heeft doorstaan. Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goedeHEBREEËN 2:9 WILBR. VERT. 1995.

Met dit gebeuren is de satan niet blij, daar zit hij niet op te wachten en toch zal de kracht van het Evangelie hem uiteindelijk volkomen uit onze wereld wegbannen. Zo strekt Gods liefde zich uit als een reddende mantel over heel Gods schepping. Sommige mensen hebben niet zoveel met ‘eeuwig leven’. Ze denken dat dit een saaie voortzetting zal zijn van de wereld waarin ze nu leven. Maar het eeuwige leven is niet een kopie van de dagelijkse sleur, of een herhaling van een veeleisend bestaan. Nee, het sterven van Jezus zal niet uitmonden in een nieuwe ronde van menselijk leed. Zijn sterven, hebben we net gelezen, ‘komt ons ten goede’. Want: “Dan zal alles en iedereen volledig door God worden beheerst” 1 KORINTIËRS 15:28B HB. Dit nieuwe leven kent geen dood omdat daar de zonde niet kan binnenkomen dus ook niet meer kan heersen.

Mensen die Jezus niet kennen, doen er alles aan om ‘goedschiks en kwaadschiks’, van dit leven te genieten. Laten we begrijpen dat dit leven te vergelijken is met een reis door de woestijn. Maar de tijdelijkheid van dit leven is een voorbereiding op de eeuwigheid. Daarom, bij alles wat er gebeurd laten we het zien in het perspectief van de eeuwigheid. Dan zal dit ons leven een andere glans geven, de glans van Gods heiligheid.

Sommige gemeentes in ons land die het opheffen van een zichtbare banier weer in gebruik hebben genomen. Ik moet eerlijk zeggen, als een gemeente dit waardig weet te doen dat er een krachtige werking van uitgaat. Want mensen worden aangeraakt, omdat de gemeente samen belijdt; “Jezus Christus is Heer’. En zou dit belijden, niet opgemerkt worden bij God onze Vader? Zou de Heer van hemel en aarde dan zwijgen, welnee, Hij zegt toch immers zelf:

“Roep tot mij, zo zal ik u antwoorden, en u grote dingen meedelen, geheimen, die gij niet wist” JEREMIA 33:3 LEIDSE VERT.

Een Banier tonen in het huis van God en aan de wereld is een;

 • Evangelie verkondiging
 • Roep tot God
 • Gezamenlijke getuigenis

Dit kan God niet negeren, nee dan zullen we weten wat Hij in Zijn Vaderhart bereidt heeft. Dan laat Hij ons delen in Zijn geheimen. Dat is wat God Jeremia verzekerde, dat het roepen tot God Hem zal uitdagen om ons te antwoorden. Het laten zien van die Banier verbindt ons menselijk hart met het geestelijk hart van God de Vader. Wat een mooie zichtbare evangelie verkonding, welke preek kan dit verbeteren?

“De Heer is nabij wie een beroep op hem doet, iedereen die oprecht zijn hulp vraagt” PSALM 145:18 GNB.

Ik denk dat we dan ook minder moeite zullen hebben met de volgende betekenis van Zijn Naam.

Ik Ben de Heer die u heiligt

Het woord ‘heilig’, roept bij velen een schrikeffect op. Ze denken dat je nu als een wereldvreemd mens door het leven moet gaan. Dat je een monnik in driedelig grijs bent. We weten dat in een dergelijke manier van gekleed gaan geen heiliging ontstaat. De heiliging waar het hier om gaat is geen actie van goedgeklede mensen voor een beter zelfbeeld. Onze kleding, ons uiterlijk, maakt ons niet heilig, eerder ijdel zou ik zeggen. Nee, de uiterlijke mens hoeven we niet op te poetsen om dichter bij God te komen, dat is een zinloze actie. God vraagt niet, ‘hoelang heb jij voor de spiegel gestaan’? Gelukkig niet, want dat zou betekenen dat gewone mensen, buitengesloten zijn van de zondagse eredienst. Gods visie is“ Komt allen die vermoeid en belast zijn”, kom maar zoals je bent. Kleding kan dan wel de man maken maar zeker geen heilig christen.

‘Ik Ben de Heer die u heiligt’, mag geen schrikeffect oproepen, want dat maakt dat we bang voor God zijn. Terwijl Gods heiliging ons juist Zijn genade en rust wil mededelen. Het vertelt ons dat we gereinigde, schone en mooie mensen zijn, door het offer van Jezus Gods Zoon. Het wil zeggen dat we namens God de Heerlijkheid van Zijn wezen mogen laten zien.

Heiligheid is een aspect van Gods karakter, dat de volmaaktheid van Gods wezen uitdrukt.

Dat God ons heiligt wil zeggen, denk eraan Ik heb mijn Aanwezigheid in je gelegd. Ik heb je apart gezet, afgezonderd, om Mij te laten zien zoals Ik Ben. Het betekent ook, “Ik Ben een jaloers God”, Ik verdraag het niet dat andere goden je leven vorm geven. God zegt: “Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat Zijn Geest in u woont?” 1 KORINTIËRS 3:16 HB. Met andere goden samenwonen in de tempel van jouw hart is onaanvaardbaar voor God. Dan zal er een strijd in je binnenste ontstaan, lees maar eens wat Jezus hier over zegt.

“U kunt niet voor twee heren tegelijk werken. Want u krijgt een hekel aan de een en gaat van de ander houden of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten” MATTHEÜS 6:24 HB.

We kunnen slechts één Meester volgen en dienen. Maar, en dat is een pijnlijke conclusie, de maatschappij heeft ons voor een groot deel gevormd, en heerst als ‘een meester’ over ons. Het geld geeft ons een status die nuttig kan zijn voor onze identiteit. Maar het kan zoveel macht over ons uitoefenen, dat God als Schepper niet meer in ons leven kan bestaan. De ene macht verdrijft de andere, zouden we kunnen zeggen, want ze zijn altijd in onderlinge strijd met elkaar. Lees maar mee:

 • “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest,
 • en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf.
 • Het een gaat in tegen het ander,
 • dus u kunt niet doen wat u maar wilt.
 • Maar wanneer u door de Geest geleid wordt,
 • bent u niet onderworpen aan de wet.
 • Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt:
 • ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,
 • afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt,
 • jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,
 • afgunst, bras- en slemppartijen,
 • en nog meer van dat soort dingen.
 • Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf:
 • wie zich aan deze dingen overgeven,
 • zullen geen deel hebben aan
 • het koninkrijk van GodGALATEN 5:17-21.

Maar je kunt je hele leven geld en goederen bij elkaar vergaren, maar wat kun je hiervan meenemen als God zegt dat je tijd hier op aarde er op zit? De macht naar ‘meer’ zal je leven hier op aarde steeds meer in bezit nemen. Onderschat de macht van de reclame niet. Het is een machtig wapen in de hand van satan om onze aandacht en ons verlangen naar God totaal te verdringen. Bedenk echter wel dat het hier niet gaat om de mogelijkheid om zelf in de kosten voor je levensonderhoud te voorzien. Het gaat hier om de drang naar het meer verzamelen van aardse rijkdommen.

Het materialisme heeft grote macht over ons gekregen. Hoe ik hier zo zeker van ben? Omdat Gods Woord het zegt en omdat ik het dagelijks in de krant lees. De media laat ons overduidelijk weten waar mensen toe in staat zijn als het om geld gaat. Moord en doodslag, valse praktijken en uitbuiting van land en volk, zijn de ingrediënten om het aardse slijk te verkrijgen. Natuurlijk zie ik ook wel dat niet iedereen zo is, anders zou ik nu niet deze studie voorbereiden. Kijk, daarom waarschuwt God ons met dit woord:

“Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend1 TIMOTHEÜS 6:10.

Jezus wil ons leren om aardse en hemelse zaken met elkaar te vergelijken. Dan kunnen we leren hoe belangrijk het is onze tijd en aandacht te geven aan zaken die nooit zullen verdwijnen. Die nooit gestolen kunnen worden die altijd bruikbaar blijven, die waarde vast zijn. Waar je schat is zal je hart zijn, hoe waar is dit? Als ‘het bezit’ ons ‘onbruikbaar’ maakt voor God zijn we dan goed bezig? Ontwikkelen we dan de zo noodzakelijke heiliging? Denk aan dit advies:

“Probeer de vrede met uw medemensen te bewaren en leef als afgezonderd voor de Here; anders zult u Hem nooit zienHEBREEËN 12:14 HB.

Zonde is net als mist, het ontneemt ons zicht.

Wanneer we een stap terug moeten doen omdat we last van een recessie hebben, dan mopperen we allemaal. Maar wanneer we een stap terug doen omdat we God willen dienen dan zijn we blij. Omdat dienst aan God zoveel vreugde geeft het is immers een vrijwillige keuze? Jezus, verlangt ernaar dat we hierin een keuze gaan maken, omdat we dan laten zien wie we dienen.

“Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnenKOLOSSENZEN 3:1-4.

Hoe kunnen we ons nu voorbereiden op een geheiligd leven?

Die vraag stelde David zich ook. Hij wist dat je dit niet kon kopen bij de Rabbi. En je kreeg het ook niet cadeau bij de aanschaf van een Bijbel goud op snee met leren kaft. Nee, David geeft aan dat hij, ‘De weg kent’, lees het zelf maar:

Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweertPSALM 24:3-4.

Het gaat om reine handen, een zuiver hart dat vrij van leugen is. Deze dingen staan ons in de weg om vruchtbaar voor God te leven. Wie geleerd heeft om in het eigen hart te kijken weet wat er in de weg staat om een ontmoeting met God de Vader te hebben. Dan begin je waarschijnlijk niet eens aan de klimtocht om God te ontmoeten, en blijf je scharrelen aan de voet van de berg. Want: “Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren” JESAJA 59:2 HB.

We denken hier meestal niet zo over na, maar onze zonde beledigt God en tast onmiddellijk ‘onze heiligheid’ aan. God kan geen enkele zonde tolereren, omdat Hij heilig is. We hebben vaak de neiging om het te bagatelliseren, door te zeggen; ‘volgende keer zal ik beter opletten’. Hoewel dit best een goede opmerking is, zullen we toch ook aandacht moeten schenken aan de aantasting van de Heiligheid.

Goedkope verontschuldigingen herstellen niet die scheiding die wij zelf veroorzaakt hebben.

Nee, zonde zal op de juiste wijze weggedaan moeten worden, alleen dat kan de scheiding tussen mens en God herstellen. Al de zonden het collectieve onrecht wat we plegen, maakt dat God de Vader de andere kant op kijkt.Wanneer iemand bewust in de zonde blijft volharden, die zal ‘gescheiden blijven’ van Gods heiligheid. Zo is er een tijdelijke en een eeuwige scheiding tussen God en de mens. De zonde die niet beleden en gereinigd wordt door het Bloed van het Lam, die zal zorgen dat we gescheiden blijven van God. Zie JESAJA 59:2.

Wanneer we weten wat de oorzaak is dat God bewust de andere kant opkijkt, weet wat er moet gebeuren. Maar om dit te vermijden geeft God ons ‘goede raad’, zodat wij moeilijkheden kunnen voorkomen. En dat is de steeds herhalende boodschap van God om geen gemeenschap te hebben met; ‘de werken der duisternis’. En dan hebben we het niet over de culturele verschillen of zaken waarvan wij bepalen wat goed of fout is.

Het is belangrijk te weten dat wie een kind van God is, niet meer bestaat voor de geesten van deze wereld. Die banden heeft God doorgesneden toen we Jezus Christus als Redden en Heer aanvaarden.

“Als u nu dus met Christus gestorven bent, bestaat u niet meer  voor de geesten van deze wereld; hoe is het dan mogelijk dat u zich  toch, net alsof er niets gebeurd is, weer regels laat opleggen van:  ’blijf af’, ‘eet dat niet’ en ‘raak dat niet aan’. Zulke regels zijn door mensen bedacht. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. Zij zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God” KOLOSSENZEN 2:20-3:1 HB.

Bezig houden met ‘hemelse zaken’, dat is de opdracht om je heiligheid in stand te houden. God zegt immers: ‘Wees heilig want ik ben heilig’. Dat kan een lastige opdracht zijn, want hoe doe je dit nu praktisch gezien?

“Vrienden, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei. Doe dat dan nog veel meer nu ik ver weg ben. Zet u uit ontzag voor God volledig in voor een gezond geestelijk leven. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u Hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat Hij van u vraagt. Zo bereikt Hij Zijn doel” FILIPPENZEN 2:12-13 HB.

Kijk, zo is God bij ons betrokken, en zegt; ‘weest heilig, want Ik ben heilig’. Zonder deze aanwijzingen is het bijna onmogelijk. Want waar is God nou tevreden over? Wat verwacht Hij van ons? Wel we hebben het net gezien, dat wij heilig zijn omdat Hij dit ook is. Niet dat we dan Zijn gelijke zijn, maar omdat we dan in Zijn nabijheid kunnen wonen en leven. Dat is Gods doel. Om dat te bereiken geeft God ons opdrachten die we ook kunnen uitvoeren en naleven. Bovendien zal het naleven van deze opdrachten een getuigenis voor de mensen om ons heen zijn. Het zal een aantrekkingskracht hebben op de mensen om ons heen. “Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” JOHANNES 13:35 GNB.

Dus wees er op bedacht dat de mensen willen zien hoe we leven, thuis, op je werk je school in de kerk, maar ook daarbuiten. En dan is Gods opdracht niet een on-mogelijkheid. Nee, dan is het een mogelijkheid om een getuige van Jezus te zijn zoals dat staat in HANDELINGEN 1:8;

“En gij zult mijn getuige zijn”.

Daar zit geen pressie op, het is veel meer een gezonde uitstraling van het feit dat Jezus Christus in je woont. Nu moet je even wat dieper in je eigen hart gaan kijken. En even stil staan bij het feit dat Jezus in je hart woont. Een kind van God kent, als het goed is, de verantwoordelijkheid om als een getuige te leven. Niet door de acties die er gepland worden in de kerk, maar hij is een getuige omdat Christus Zijn leven vertegenwoordigd. Waar jij bent is Jezus ook, voel je de verantwoordelijkheid?

Dit alles is erop gericht om ons te helpen een beter leven te leiden dat in alles de heiligheid van God zoekt. ‘Ik Ben de Heer die u heiligt’, zal alles in het werk stellen om het werk dat Hij in ons begonnen is tot het einde toe voort te zetten. Vgl. FILIPPENZEN 1:6; HEBREEËN 6:11. Nu zullen we heel anders kijken naar Gods heiligheid in ons leven omdat we weten wat er op het spel staat. Vroeger kon ik het als onbekeerde man niet verdragen wanneer er in mijn omgeving over Gods heiligheid gesproken werd. Dan werd ik onrustig en onverschillig en had de neiging om nog meer mijn eigen gang te gaan. Maar nu is het mij een vreugde omdat ik er Gods liefde en niet Gods straf in zie.

“Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zienHEBREEËN 12:14.

Je kunt als kerkganger bekend zijn met alle ceremoniële gebruiken in je gemeente. Maar het zal niets uitwerken, zolang je niet bereid bent, om een heilig leven te leiden. En neem dit maar gerust heel serieus, want zonde zorgt ervoor dat ik de Heer niet zal zien. Weet je nog wat ik net gezegd heb? Zonde is net als mist je ziet je omgeving dan bijna niet meer. Dat gemis met je omgeving beleef je als een scheiding tussen jou en de werkelijkheid. Het rijgedrag zal anders zijn want je moet omschakelen naar een andere manier van auto rijden. Ongelukken die dan ontstaan hebben meestal een nare afloop. De Priesters in het Oude testament wisten dat ze een zuiver leven moesten leiden wanneer ze de tempel binnen gingen. Het kon hun dood betekenen.  

“Wie mogen de berg van de Heer bestijgen? Wie mogen zijn heilige tempel binnengaan?

 • Wie rein zijn van hart en handen
 • Geen afgoden vereren
 • Geen valse eden afleggen
 • Op hen rust de zegen van de Heer
 • Hij doet hun recht” PSALM 24:3-5 GNB.

Wie mogen binnengaan? En dan volgen er een aantal zaken, dat alles te maken heeft met eerlijkheid en ontzag. Wanneer eerlijkheid ons minder opbrengt kan het ons zwaar vallen om dit principe te praktiseren. Maar God laat zien dat on-eerlijkheid nooit blijvende zegeningen brengt. Hoeveel zelfbedrog kennen wij nog? Daarom zegt God:

“De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag wordenROMEINEN 13:12 HB.

Het gaat hier om wat gezien mag worden van de ‘uiterlijke’ en de ‘innerlijk’ mens. Beiden wil God heiligen met de zuiverheid van Zijn Woord. Sommige christenen zoeken uiterlijke heiligheid maar de innerlijke heiligheid daar moet niemand zich mee bemoeien. Dus voor het oog is het goed, maar de rest is een puinhoop. Wanneer Jezus terugkeert, roept Hij mensen die uiterlijk en innerlijk gereinigd en geheiligd zijn. Die zullen Zijn stem verstaan. Vandaar dat er steeds die oproep is: “Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen” EFEZIËRS 4:20 NBG.

Anders zijn, omdat we Jezus kennen, dat is de kracht van Gods Gemeente, door de kracht van de heilige Geest. Dan is Pinksteren ‘werk in uitvoering’, van mannen en vrouwen die weten wat het betekent om ‘geheiligd’ te zijn. Hierbij speelt leeftijd, gezondheid of welke omstandigheden, geen enkele rol, lees het zelf maar.

“Daarom verliezen we de moed niet. Want onze uiterlijke gestalte vergaat wel, maar onze innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is. Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig” 2 KORINTIËRS 4:16-18 GNB.

Dit heb ik zo vaak met aandacht gelezen en God gedankt voor deze feiten. Want we hebben geen excuus, dat ons innerlijk leven niet dichter bij God kan komen. God is heel Persoonlijk zelf aanwezig in dit voortdurende proces.

“De Heer waakt over de hele aarde; iedereen die hem met hart en ziel is toegedaan, biedt hij krachtige hulp” 2 KRONIEKEN 16:9A GNB.

Dit toont ons dat God de Vader wil investeren in onze heiligheid. Wanneer wij met heel ons wezen Hem zijn toegedaan, biedt Hij ons krachtige hulp om staande te blijven in deze turbolente wereld. In de Bijbel is dit een doorlopend punt van aandacht. Telkens weer worden we erop gewezen, dus we kunnen hier dan ook niet aan voorbij gaan. Dat het God de Vader menens is blijkt wel hieruit: “Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zienHEBREEËN 12:14.

Wie dit niet doet, zal de Heer niet zien. Laten we God dankbaar zijn dat Hij vooraf zegt wat Hij van ons verwacht. We kunnen niet zeggen; ‘we hebben het niet geweten’. Dit maakt duidelijk dat we de Bijbel moeten raadplegen om te weten welke leefregels er in staan, die ons helpen om de drie-enig God te begrijpen. Velen hebben niet in de gaten hoe laat het is op de klok van God.

“De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van;

 • De praktijken van de duisternis.
 • Ons omgorden met de wapens van het licht.
 • Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag.
 • En ons onthouden van bras - en slemppartijen.
 • Ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.
 • Omkleedt u met de Heer Jezus Christus.
 • Geef niet toe aan uw eigen wil.
 • Die begeerten in u opwekt” 2 KORINTIËRS 6:14.

Misschien sta ik bij deze naam te lang stil, maar begrijp heel goed, er hangt ook zo ontzettend veel vanaf. We kunnen met een ingebeelde godsdienst het belangrijkste doel in ons leven mislopen. En we weten dat je aangestoken fruit moet scheiden van de gezonde? Als God hier belang aan hecht, dan kunnen wij er toch niet aan voorbij gaan? De betekenis van mijn eigen naam kwam tot leven bij mijn wedergeboorte. Toen begreep ik pas hoe mooi alles in elkaar overloopt. Mijn naam, ‘Frederik’ wil zeggen, ‘machtig door vrede’.

Door Jezus te aanvaarden is mijn leven totaal anders gaan lopen. Gods Geest ging mijn ‘doen en laten’ drastisch veranderen zodat mijn leven ging passen in Gods wil met mijn leven. Was er een weigering geweest om Jezus te aanvaarden dan was het tegenovergesteld van machtig door vrede, een dominante rol gaan spelen in mijn aardse bestaan. Daarom ben ik zo dankbaar dat er staat dat we ons mogen, “omgorden met de wapens van het licht”. Door dit in gehoorzaamheid te doen vinden we de kracht om te doen wat Gods wil is voor ons leven.

In LEVITICUS 20:7-8 worden ons een paar opdrachten gegeven.

 • Zorg ervoor dat jullie heilig zijn
 • En blijf heilig.
 • Want ik ben de HEER, jullie God.
 • Houd je aan mijn bepalingen
 • En leef ze na
 • Ik ben de HEER, Ik heilig jullie”.

Ieder mens wil weten wat de toekomst zal brengen en we raadplegen daar verschillende mediums voor. In de praktijk gelooft men nu eenmaal makkelijker in het ‘occulte medium’, dan in wat God ons voorschrijft. Mediums, ook die makkelijk toegankelijke zijn, kunnen zomaar in contact staan met de ‘boze geesten’. En dat kan levensgevaarlijk zijn. Ook Israël was niet ongevoelig voor dergelijke praktijken. Dan ligt het voor de hand dat God wil dat deze mensen worden verbannen uit de gemeenschap. Zie 1 KORINTIËRS 10:21; 2 KORINTIËRS 6:14. Buiten Bijbelse bronnen zijn nooit te vertrouwen, om de echte toekomst te kennen moeten we ons nooit tot het occulte wenden. De Bijbel is betrouwbaar en dat heel vaak aangetoond. Lees de verhalen maar waar van te voren een woord van wijsheid of van kennis over uitgesproken was, dan zie je hoe waar zijn Woord is.

Om Gods Kinderen te waarschuwen staan dergelijke teksten in het Woord van God. Lees bovenstaand vers nog maar eens. Alleen God kan ons heiligen, dat wil zeggen; ‘Apart zetten of afzonderen’. Dit doel kunnen we bereiken omdat de heilige Geest in ons woont. Hij zal ons helpen om zuiver geestelijk en moreel verantwoord te leven. Dat Gods norm erg hoog ligt heeft te maken met het lage moraal dat over ons  heerst. Hoe groot dat verschil ook is, de heilige Geest wil ons helpen om uit de zonde te breken door in ons de zondemacht te verbreken. Een wijze broeder gaf me deze raad: ‘Richt je op God die je heiligt en niet op de daad van de zonde’.

Met deze studie hoop ik jullie voor deze maand weer voldoende voedsel te hebben gegeven om dichter naar Hem toe te groeien die ook gezegd heeft:

“Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigtEXODUS 20:20.

Volgende maand, als mijn gezondheid het toelaat, hoop ik weer een vervolg studie plaatsen.

Een fijne dag, Fred IJzerman.

Datum gemaakt: 12-8-2013
Versie: 6
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?