Waarom Jezus

Studie 3

Waarom Jezus. Dat is een vraag die veel mensen bezig houden. Maar voor sommigen is het helemaal geen vraag. Niet omdat ze geloven, maar omdat ze de overtuiging hebben dat Hij niet kan bestaan. Vragen als; ‘waarom laat God dit toe’, hebben menig geloofsovertuiging onderuit gehaald. En toch, wie doordenkt op het feit of Jezus bestaat, zal niet om dé feiten heen kunnen. Er zijn ook in onze tijd veel mensen die getuigen over hun geloof in Jezus Christus. En hun verhalen, over de wonderen die ze ervaren hebben in ‘Jezus Naam’, daar kunnen we niet omheen.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Relatie door communicatie
 • Wie mag jouw schuld betalen
 • Wat moet jij doen?
 • Leven door communiceren
 • Van je geloof getuigen

Inleiding

In les twee hebben we het gehad over, God en Jezus. In deze les zullen we nadenken waarom we een relatie met Gods Zoon nodig hebben. In de Bijbel lezen we dat Jezus de deur is om Gods koninkrijk binnen te komen. Het is misschien wat simpel gedacht, maar zonder een deur kunnen we niet op een legale manier binnen komen. Voor een ontmoeting met God moeten we ook door een deur heen, en die deur is Jezus Christus. Zo heeft God dit bedacht.

Wie door een deur binnenkomt, ontmoet ook Degene die daar woont. Nu, om God te ontmoeten hebben we Jezus nodig. Jezus zegt er Zelf dit over:

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader Kennen” JOHANNES 14:6-7.

Voor studieROMEINEN 5:2; EFEZIËRS 2:18; HEBREEËN 10:19-20; 1 JOHANNES 5;20.

De vraag; ‘hoe kan ik God vinden’, wordt beantwoord in Jezus. Hij is het ‘verzoenigs-middel’, wat God gegeven heeft. Zonder Jezus kunnen we nooit ontdekken wie God is. Daarom is de vraag, ‘wie is Jezus’, een van de meest fundamentele vragen van het christendom. In de Bijbelse leer is Jezus ‘de weg’ omdat Hij God en mens is, zie FILIPPENZEN 2:5-10. Wanneer we door Jezus ons leven aan God geven, verbinden we ons met God de Vader, voor dit en voor het toekomstige leven.

Is er dan maar één weg die ons bij God kan brengen? Ja! En al die andere wegen dan? We moeten niet vergeten dat het christendom de enige Godsdienst is met een ‘Verlosser’, die voor de zonden van de mensheid gestorven, begraven én opgestaan is. Om die reden is Jezus de enige weg tot verlossing, maar ook de enige weg die ons doet beseffen wat Gods beloften werkelijk inhouden.

Relatie door communicatie

Het woord communicatie betekent een ‘uitwisselen van informatie’. Het is een leggen van een contact, om elkaar goed te begrijpen. In de praktijk van het leven is het zo, dat er maar weinig mensen zijn die uit zichzelf God zoeken. En voor ons mensen is het dan ook moeilijk om met God te communiceren. In een gesprek wat Jezus met zijn discipelen had, zegt Hij iets heel opmerkelijks.

“Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullieJOHANNES 15:16.

Uit deze en andere teksten zien we dat God in Jezus ons wilde redden. Daarom is het ook begrijpelijk dat Jezus zegt, ‘jullie redding is Gods beslissing’. Zonder dat plan van God was er geen ‘redding’ mogelijk, dan was er niets te kiezen. Maar Jezus nam de beslissing om voor ons te kiezen. Het ging van Hem uit. Zijn keuze was om jou en mij lief te hebben om voor ons te sterven en ons uit te nodigen om voor altijd bij God de Vader te mogen wonen. Het is Zijn aanbod, wat we kunnen aanvaarden, of afwijzen. Maar vergeet niet, zonder Zijn beslissing zouden wij geen keuze kunnen maken, voor Hem.

De communicatie was Gods initiatief. God hield Zich aan een eerder gemaakte keuze, die Hij al heel lang geleden gemaakt had.

“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te wordenEFEZIËRS 1:4-5.  

Voor studie1 THESSALONICENZEN 2:13; 1 PETRUS 1:2, 20; ROMEINEN 8:15,29.

In Christus Jezus ging God de Vader weer met de mensen communiceren. Onze redding ging van God uit. En dat niet omdat wij het verdienden, maar omdat God Zich hield aan Zijn plan van Genade voor alle mensen. Op die beslissing hadden wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen, wij konden dat nooit verdienen. Wij kunnen ons dan ook nergens op beroemen, en hebben dan ook nergens recht op, omdat wij zo goed zijn.

Onze verlossing is een geheim dat zijn oorsprong had in het ‘tijdloze’, in het ‘eeuwige van Gods wezen’. En in het offer van Jezus heeft God ons aangenomen en ons het recht gegeven om Zijn kinderen, Zijn erfgenamen te zijn. Aangenomen kinderen, hadden volgens Romeinsrecht, dezelfde rechten als de eigen kinderen, vandaar dat Paulus deze term gebruikt.

Voor studieROMEINEN 8:14-17; GALATEN 4:5-7; MATTHÉÜS 20:28.

En zo kunnen we een relatie met God hebben op grond van het volbrachte offer van Jezus. God riep ons tot een relatie met Hem.

“God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw” 1 CORINTHIËRS 1:9.

Voor studie – 1 THESSALONICENZEN 3:13, 5:24; HEBREEËN 9:27-28.

Elke relatie is afhankelijk van een goede communicatie. En de vraag is dan ook wat verstaan wij hieronder. Een goed zelfbeeld is heel belangrijk, maar ook of je geleerd hebt om goed met de ander om te gaan. Het kennen van ‘onszelf’ is heel belangrijk om te gaan zien waarom wij Jezus nodig hebben. En God verlangt ernaar dat wij ons zelf gaan zien zoals Hij ons ziet. En de enige bron van informatie om hier achter te komen is de Bijbel. Hierin kunnen wij lezen dat wij zonder Jezus geen deel hebben aan Gods genade.

De Romeinenbrief zegt hier het volgende over:

“Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’ Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden” ROMEINEN 7:7-10.

Wet doet zonde kennen. Dat is een stelling die iedereen begrijpt. En door de wet weten we hoe we moeten leven. Maar er ons aan houden, daarin ligt voor ons allemaal een struikelblok. Want van nature houden we er niet van dat een Ander ons geboden en verboden oplegt. Nu, zo ging het ook met de Bijbelse wetgeving. En Paulus doet wel een heel scherpe uitspraak wanneer hij zegt:

“Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid” ROMEINEN 3:23 GNB.

God had de wet niet zonder reden gegeven. Het was om ervoor te zorgen dat de mens in, ‘Gods heerlijke aanwezigheid’ kon leven en verantwoord met elkaar zouden omgaan. De Bijbel leert ons dat elke zonde ons tot een zondaar maakt. We kunnen dus niet ongestraft onze gang gaan. Want elke zonde zal een scheiding maken tussen ons en God.

“Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren” JESAJA 59:2 HB.

Voor studieJESAJA 1:14-17; 58:4-5.

Nu heb je grote en kleine zonden, en de gevolgen zijn bij de ene zonde meer zichtbaar dan bij de andere. Maar we moeten ons goed beseffen dat elke zonde ons tot een zondaar maakt. En dat maakt een scheiding tussen God en ons. Zo kan elke zonde ons ongeschikt maken om met God te leven.

Ik zei net al, ‘wet doet zonden kennen’. Dat is de taak van de wet. Daarom heeft God ons ook Zijn wetten en voorschriften gegeven. Om ons inzicht te geven hoe we moeten leven. Paulus zegt er dit over:

“De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde” GALATEN 3:19.

Voor studieEXODUS 20:19-20; JOHANNES 15;22; HANDELINGEN 7:51-53.

De wet wijst ons op de negatieve kant van de mens. En die ‘kant’ kan God niet dienen. Daar is God niet blij mee. Goed we kunnen veel over dit onderwerp zeggen maar de belangrijkste vraag is, ‘Wat bewerkt de wet, veroordeeld het mij of spreekt het mij vrij’.

Voor een duidelijk antwoord moet je dit vers eens lezen:

“Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen” GALATEN 3:10-14.

Wanneer we EXODUS 20:4-17 lezen, dan moeten we ons zelf eens de vraag stellen, ‘Hoe ga ik hier mee om, en houd ik mij hieraan’.

“Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wetJACOBUS 2:10-11.

Wij zijn er heel goed in om precies aan te geven wat die ander fout doet, terwijl we onze eigen zonden wegpoetsen. Maar wat Jacobus ons hier verteld is, ‘dat iemand al een zondaar is wanneer hij ook maar één regel van de wet overtreed’. We kunnen de wet niet een ‘klein beetje’ overtreden en zeggen dat het wel zal mee vallen. Nee, wet doet zonde kennen, dat is de kracht van Gods wet. Lees ROMEINEN 3:11-20 maar eens.

Welke conclusie trek je nu? Kan jij leven zonder iets fout te doen? En bestaat er een mogelijkheid dat jij zelf je schuld kunt afbetalen bij God? En als je nu eens goede werken doet, zou je dan je schuld kunnen verkleinen? Wat is volgens Gods wet het oordeel dat ik over mijzelf zou moeten uitspreken? Dit antwoord mag je zelf geven. Maar in het licht van wat we net allemaal gelezen hebben, is het heel goed mogelijk dat je zegt; ‘ik heb Iemand nodig die mijn schuld betaalt, want dat kan ik zelf niet’.

Wie mag jouw schuld betalen

In het Genesis verhaal zien we dat de mens de verkeerde keuze maakte om van die éne boom te eten. Hierdoor dreigen ze voor eeuwig verloren te gaan. En God gaf toen al de belofte

“Hierop sprak de Heere God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt zijt  gij vervloekt onder alle vee en gedierte des velds; gij zult op uw buik  kruipen en stof eten al uw levensdagen.Ook zal ik vijandschap verwekken tussen u en de vrouw, tussen uw en haar kroost: dit zal trachten u op den kop te treffen, terwijl gij zult trachten het in den hiel te treffen” GENESIS 3:14-15 LEIDSE VERT.

Deze vertaling zegt dat God Iemand zal ‘verwekken’ om satans macht te vernietigen. Uit de Bijbel weten we dat uit het geslacht van David, Jezus is geboren om uiteindelijk de kop van de satan te verbrijzelen, te vernietigen. Dus Jezus heeft de macht om voor ons de satan te overwinnen. Waarom zou Hij dat gedaan hebben? Omdat wij dit zelf niet kunnen. Jezus’ offer bracht ons weer bij God.

Dit betekent dus dat Jezus zelf zonder zonden moest zijn. Denk nog maar even aan wat de wet zegt, dat ieder mens de straf voor zijn eigen zonden moest dragen. Dus als Jezus onze straf op zich nam, moest Hij ook bereidt zijn om voor onze zonden te sterven.

Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig” PREDIKER 7:20.

Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen” PSALM 49:8-9.

Voor studieMARCUS 10:45; EFEZIËRS 1:7; HEBREEËN 9:12.

Jezus kon die prijs wel betalen. Hij was door God ‘verwekt’ om af te rekenen met satans invloed op de mens. En dat gaat dieper dan we kunnen begrijpen. Want hoe kan een Zoon van God sterven? God kan toch niet dood? Hoe kan onze enige ‘reddingsmogelijkheid’ dood gaan? Waarom heeft God dit gedaan? Waarom betaalde Jezus, in onze plaats, de schuld die wij zelf veroorzaakt hebben?

Omdat het de enige mogelijkheid was om ons vrij te kunnen kopen. Wat God vraagt voor het leven, is door geen enkel mens te betalen. Ons zondeprobleem loste God op door zijn ‘onschuldige Zoon’ te laten boeten voor onze straf. En dat had Paulus heel goed begrepen toen hij schreef:

Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden” 2 CORINTHIËRS 5:20A-21.

Voor studieROMEINEN 1:17, 5:10; JESAJA 53:6-9; GALATEN 3:13; HEBREEËN 4;15, 7:26; 1 PETRUS 2:22-25.

Hier moet je eens over nadenken. Paulus wist heel goed dat wij afhankelijk waren van Gods verzoening. Dit had hij wel op een heel heftige wijzen ervaren. Lees zijn verhaal maar eens na in HANDELINGEN 9:1-19. Het is Gods verlangen om ons bij Hem terug te brengen. En dit gebeurd op basis van het feit dat Hij al onze zonden uitwist en ons rechtvaardig maakt door het offer van Jezus Christus. 

“Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost” ROMEINEN 3:21-24.

Voor studieROMEINEN 4:16, 10:4, 12-13; GALATEN 2:16; 1 PETRUS 1:10-12; 2 PETRUS 1:1; GALATEN 3:21-25; EFEZIËRS 1:7, 2:8; HEBREEËN 9:11-12; 1 PETRUS 1:18-19.

Dit vers uit de Romeinen brief is voor ons heel belangrijk. Het laat ons verschillende dingen zien. Ik noem de drie belangrijkste.

 • Verlossing buiten de wet om.
 • Redding alleen door Jezus’ offer.
 • Rechtvaardig te zijn voor God.

Deze dingen kan geen enkel mens ons geven, dan alleen de Mens Christus Jezus. En de vraag of Jezus ons Verlossing kan brengen wordt ruimschoots in de Bijbel beantwoord. Er is geen andere weg naar God, dan Jezus alleen.

“Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” HANDELINGEN 4:11-12.

“Want er is één God, en tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen; op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden” 1 TIMÓTHEÜS 2:5-6 GNB.

We zagen al eerder dat het onze zonden zijn die een scheiding maken, tussen God en de mens. Maar in de Persoon Jezus Christus, die ‘tussenbeide’ is gekomen, worden alle mensen van alle culturen weer samengebracht bij God, wanneer ze Jezus’ offer aanvaarden. Dit unieke offer brengt ‘nieuw leven’ voor alle mensen.

Wat moet jij doen?

Wat moeten we doen om weer in relatie met God te komen? Hier kunnen we veel over zeggen, maar beter is het om de Bijbel zelf aan het woord te laten. Want ik kan alleen maar getuigen, niet ‘overtuigen’, dat doet de heilige Geest, zie JOHANNES 16:8.

“Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden: Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten” HANDELINGEN 16:30-31.

“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te wordenJOHANNES 1:12.

“Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered” ROMEINEN 10:13.

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mijOPENBARING 3:20.

Wie zo in geloof tot Jezus komt:

 • Zal vergeving van zonden ontvangen - 1 JOHANNES 1:8-9.
 • Is een kind van God de Vader - MATTHÉÜS 6:31-34.
 • Heeft eeuwig leven - JOHANNES 3:16-18.

Leven door communiceren

Wanneer je Jezus in je leven hebt aanvaard, dan ben je Zijn kind. En het is heel normaal dat een kind met de Vader communiceert. Zo kun jij je relatie met Hem onderhouden. We zagen het belang hiervan al eerder in deze studie. Leren omgaan met God kan op verschillenden manieren. Het gebed is één van de meest voorkomende vormen. Maar ook Bijbel lezen, studie maken van Gods Woord, een Kerkdienst bezoeken, deelnemen aan de verschillende activiteiten van je Gemeente, enz. Zo zijn er dus heel wat mogelijkheden die je helpen om je relatie met God de Vader te onderhouden.

Wanneer je nog niet zo lang christen bent, is het soms niet eenvoudig om je weg te vinden in het christelijke wereldje. Er zijn nogal wat kerken en gemeenschappen waar je terecht kunt. Op zich een geweldig voorrecht, maar probeer bij het maken van je keuze, te ontdekken welke Gemeente bij je past. Overigens ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk hoe je relatie met Jezus is. Want dat is je eigen keuze. Hoe ga je met Hem om. Gehoorzaamheid is hier een belangrijk sleutelwoord. Want daar staat of valt je geloofsrelatie met God mee.

Ben je pas begonnen met het lezen van de Bijbel, dan is het Johannes evangelie een goede keuze om mee te beginnen. En tijdens het lezen zijn de volgende drie vuistregels van belang.

 • Wat vertelt het verhaal mij?
 • Wat leert het verhaal mij?
 • Wat vraagt het verhaal van mij?

Probeer dan God te danken en geef Hem antwoord op wat je gelezen en geleerd hebt, en breng het gevraagde in de praktijk. Zo onderhoudt jij je relatie met God. Wanneer je dit elke dag doet zul je gaan merken dat je groeit in je geloof. Lees nu nog eens aandachtig de volgende tekst:

“God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here” 1 CORINTHIËRS 1:9 NBG.

God roept jou en mij tot gemeenschap met zijn Zoon. En hierin ligt voor elk wedergeboren christen de uitdaging om het geloof te praktiseren. Misschien zeg je, ik ben nog geen kind van God. Wel neem de tijd, en denk na of je dit wél wilt. Zo ja, aanvaard Jezus in je leven en dan weet je dat je ook een ‘geroepene’ bent, om te leven in gemeenschap met Gods Zoon. Dan heb je ook deel aan al Gods beloften.

(In de volgende studies over: Redding en Eeuwige zekerheid, zullen we hier meer over zeggen).

Van je geloof getuigen

Dat is niet zo moeilijk als je denkt. Een relatie met God verandert mensen, en dat valt anderen natuurlijk ook op, daar doe jij dus geen moeite voor. Maar je kunt ook actief voor je geloof uitkomen, omdat je de vraag, ‘Waarom Jezus’, zelf kunt beantwoorden.

“Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaanPSALM 66:16.

Voor studiePSALM 34:12; 71:15, 24.

“Maar u bent een uitverkoren geslacht (9a), een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen (9b) van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken (10)” 1 PETRUS 2:9-10.

Je mag de grote daden van verkondigen, omdat je bij Gods volk hoort. Je deelt in Zijn ontferming, en dat wil je met anderen delen.

Dit vers geeft ons drie handvaten in onze overtuiging dat we een christen zijn:

 • Het laat zien wat we zijn - VERS 9a.
 • Het zegt wat we kunnen doen - VERS 9b.
 • Het zegt waarom we dat mogen doen – VERS 10.

Zo mogen we de ander laten weten wat Gods grote daden zijn. Dat zal voor een deel afhangen van wat je hebt meegemaakt, en waar Jezus je van bevrijdt heeft. Maar het belangrijkste is, dat je kunt getuigen van Gods doel met je leven. Geef het maar door vertel het maar dat God je leven veranderd heeft. En leg dan niet de nadruk op, om ‘veel’ te vertellen, maar laat zien wát God gedaan heeft in je leven, dat is het allerbelangrijkste.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 15-10-2018
Versie: 2
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?