De wil van God

Studie 11

Sommige mensen weten altijd precies wat ze willen. Anderen echter worstelen er heel wat af op zoek naar wat Gods wil is voor hun leven. Nu kun je zeggen dat Gods wil in de Bijbel voor iedereen te lezen staat, en dat is ook zo. Maar er zijn specifieke situaties waarin je heel graag zou willen weten wat je moet doen. En hoewel de Bijbel je allergrootste leidraad is, blijven er toch dingen over waarvan je zegt; ‘Heer wat wilt U wat ik doen zal’?

Inhoud:

 • Inleiding
 • Wat niet Gods wil is
 • Aspecten van Gods wil
  • De tolerante wil
  • De leidende wil
 • Hoe ontdek ik Gods leiding
  • De Heilige Geest
  • Gods Woord
  • De kerk

Inleiding

Wanneer je kinderen op de basisschool zou vragen; ‘wat wil je later worden’, dan krijg je bijvoorbeeld als antwoord; verpleegster, tandartsassistente, brandweerman, politie of voetballer. Maar wanneer we deze kinderen de komende 20 jaar zouden volgen, dan zien we hoe dit beeld drastisch veranderd. Want met de tijd groeit hun interesse en zal hun ontwikkeling heel anders verlopen. Ze ontdekken dat het leven meer te bieden heeft op velerlei terrein. En langzamerhand ontdekken ze welk beroep bij hen past. Tijd en geduld blijken hier ingrediënten te zijn voor het ontdekken wat iemand wil.

Zo is het eigenlijk ook met het leren kennen van Gods wil. Tijd en geduld, is iets wat bij de meeste mensen niet op voorraad aanwezig is. Het is toch veel eenvoudiger dat God me precies verteld wat ik doen moet? Dat bespaart me een hoop ellende. Hoewel dit helemaal waar is moeten we ons goed beseffen dat God ons niet als robots geschapen heeft, maar als mensen met een eigen vrije wil. Stel dat God iedereen zou dicteren wat er moest gebeuren, zou jij het daar dan mee eens zijn? Ik weet zeker dat je binnen de kortste keren het niet met God eens zou zijn. Want je zou je niet kunnen vinden in Zijn gedicteerde wil.

En stel dat je je helemaal kunt vinden in Zijn wil, dan zou Gods wil je leven zo overweldigen dat je niet wist waar je het eerst of laatst moet beginnen. Want het kennen van Zijn wil is iets anders dan het doen van Zijn wil. Daar zit dat spanningsveld tussen van, ‘tijd en geduld’. Stel dat ik je de volledige beschikking zou geven over mijn wil, zou jij dan weten hoe je mij gelukkig kon maken? Nee, dat zou je niet kunnen zonder mij werkelijk te kennen. En dat is van cruciaal belang. Het kennen van God, speelt een heel belangrijke rol voor het weten wat Zijn wil is. Wat zei Paulus toe Hij erkende dat Jezus zijn redder was?

“En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere [zeide] tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal [aldaar] gezegd worden, wat gij doen moetHANDELINGEN 9:6 S.V.

God gaf een indirect antwoord. Maar het echte antwoord op Paulus’ vraag moest Ananias geven, die het in de eerste instantie daar heel moeilijk mee had. Lees het verhaal maar eens. Kan God niet direct een antwoord geven zeker, maar Paulus moest nog het een en ander leren. Hij was niet zomaar geschikt om die overstap van een, wettisch denkend mens naar een, genade vervuld mens te maken. Daar ging een heel leerproces aan vooraf. En ook hier gebruikte God ‘tijd en geduld’ om Paulus te leren hoe hij vanuit Gods genade Hem kon dienen. We weten dat Paulus zijn leven niet veilig was en moest vluchten naar zijn geboorteland Tarsus. Zoals blijkt uit de geschiedenis heeft hij daar ongeveer veertien jaar (vgl. GALATEN 2:1) gewoond en gewerkt voordat God hem terug riep voor zijn eigenlijke taak. Vgl. HANDELINGEN 9:15-19. Paulus moest ook leren om te ontdekken wat Gods wil was.

Ben je nú werkelijk volledig toegerust om te doen wat God van je vraagt? Heb je nú voldoende geleerd om alles binnen de grenzen van Zijn wil aan te pakken? Ben je nú de persoon zoals God wil dat je zult zijn? Ik denk dat je jezelf voldoende kent om door te hebben dat God de dingen pas openbaard, wanneer je ze ook écht kunt begrijpen en kunt uitvoeren. God wil ons niet programmeren, maar ons helpen goed met onze vrije wil om te leren gaan. Het echte succes van iemands leven zit niet in zijn of haar sociale status. Ook niet in welke invloed hij kan uitoefenen op anderen. Maar in het leren en toepassen van Gods wil. 

Wat niet Gods wil is

Het woord ‘zonde’ komt in bijna alle Bijbelboeken voor. (In totaal 218 keer NBG vert.) En er worden veel begrippen genoemd die het woord zonde omschrijven. Weerspannigheid, eigenzinnigheid, trotsheid, het bedenken van dwaasheid, alle ongerechtigheid, zijn zomaar een paar begrippen die laten zien wat niet Gods wil. Samengevat zouden we het zo kunnen zeggen:

“En alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig” ROMEINEN 14:23b.

Geloof in God, is dus het kanaal om ons te laten zien wat niet binnen Zijn wil past. Het is dus onze geestelijke relatie met God, om te ontdekken wat tegen Zijn wil ingaat. Veel mensen denken dat wat Gods wil niet is, verpakt zit in regels, maar niets is minder waar. In onze relatie met God, zullen we veel beter in staat zijn om te ontdekken wat tegen Zijn wil ingaat. Dat zal nooit afhankelijk zijn van de plaats waar je woont of welke regering er aan de macht is.

Iemand die een relatie met God heeft, zal altijd proberen te vermijden wat niet binnen de grenzen van Gods wil past. En is hierin altijd afhankelijk van zijn of haar geloof in God. Gaat iedere Christen nu dezelfde weg van gehoorzaamheid? Weten we automatisch wat niet Gods wil is? Je krijgt niet altijd een direct antwoord. Soms moet je de stem van je geweten volgen. Want hierdoor kan de heilige Geest ons laten weten wat niet Gods wil is. Dit zal altijd heel persoonlijk zijn, daarom mogen we elkaar nooit bekritiseren. Want elke Christen heeft het recht, of zo je wilt, de vrijheid, om te ontdekken wat niet en wat wel van God is.

Aspecten van Gods wil

Er zijn situaties waarin het lijkt alsof God niet ingrijpt.  En dat begrijpen we dan niet. Sommigen zeggen dan, ‘waarom doet God er niets aan’? De ‘waarom vragen’, zijn voor ons mensen de meest moeilijke vragen. Er zijn dan ook gebeurtenissen in ieders leven die we nooit zullen begrijpen. Zo is God ons geen verantwoording verschuldigd voor het feit hoe Hij Zijn plannen met mensen of de wereld uitvoert. God heeft zo Zijn eigen plannen die Hij niet noodzakelijk aan ons hoeft te bevestigen. Sommige van Zijn plannen kennen namelijk een doel, iets wat verderop in de tijd ligt. En in andere dingen laat Hij direct zien wat Zijn wil is. Met dit in ons achterhoofd kunnen we zeggen dat we een ‘tolerante wil’ en een ‘leidende wil’, van God kunnen ontdekken.

De tolerante wil

Ik zei het net al soms overkomt je iets wat heel onprettig is, waar je je helemaal niet in kunt vinden. En een oplossing ligt dan ook niet direct voor je klaar. Boos worden op God helpt niet want dit zorgt ervoor dat je relatie met God ernstig wordt aangetast. We moeten goed begrijpen dat God moeilijke dingen gebruikt, om ons te laten groeien in ons geloof naar Hem toe. Daar zijn veel voorbeelden van te vinden in de Bijbel. Het meest ingrijpende voorbeeld is het lijden van Christus. God stond dit toe om ons te kunnen bereiken met Zijn verlossende genade. Die boodschap heeft een geweldige reikwijdte, zo geeft God ieder mens de kans om tot Hem te komen. In dit lijden van Jezus zien we heel duidelijk de tolerante wil van God. Hij stond dit toe met een duidelijk doel.

“Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt” 1 PETRUS 3:18.

Wanneer wij moeten lijden kunnen we heel gemakkelijk verstrikt raken in het feit dat het nooit ophoudt. Maar God laat ons een breder perspectief van Zijn liefde zien, ook al laat Hij sommige dingen voor wat ze zijn. In vergelijking met de ‘eeuwigheid’ is ons lijden maar van korte duur. Ook hier zien we dus Gods tolerante wil, het tijdelijk toelaten van iets wat niet opweegt tegen Gods heerlijkheid die eens geopenbaard zal worden.

“Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zó sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen” 1 PETRUS 5:10 HB.

In het boek Genesis staat een verhaal over het leven van Jozef. Uit dit verhaal blijkt hoeveel Jozef moest mee maken, om uiteindelijk te begrijpen wat Gods bedoeling was met zijn leven. Ook hier zien we de tolerante wil van God, iets tijdelijk toelaten om een groter plan te verwezenlijken. Toen hij later zijn broers ontmoette maakte hij aan hen duidelijk dat dit alles behoorde tot Gods plan.

“Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te reddenGENESIS 45:5.

Ook in het leven van Paulus zien we diverse keren Gods tolerante wil terug. Een heel bekend verhaal is de ‘doorn in het vlees’. Paulus heeft zich vele malen moeten verdedigen omdat God hem op een bijzondere manier gebruikte. En hij wilde dat men hem beoordeelde op grond van wat zijn geloof in God zichtbaar maakte. Maar dit kende wel een prijskaartje. Om Paulus tegen zichzelf te beschermen liet God het toe dat hij werd gekweld door, “een engel van satan”. En hoewel Paulus daar in de eerste instantie niets van begreep, aanvaardde hij dit feit, na driemaal gesmeekt te hebben voor bevrijding hiervan. Lees het maar eens in 2 KORINTIËRS 12:6-10.

Hoewel de mens een vrije keuze heeft, staat God het toe dat we goede en verkeerde keuzes maken. Ook dit zien we in het leven van Paulus. Het was zijn grote liefde voor God die hem uitdaagde om stappen te ondernemen om het evangelie bekend te maken. En in zijn enthousiasme liep hij op Gods planning vooruit. En ondanks dat God hem verschillende keren waarschuwde ging Paulus toch door met zijn plannen. God liet Paulus wel gaan maar gebruikte dit om hem gehoorzaamheid te leren.

“We gingen op zoek naar de leerlingen en bleven een week bij hen. Geïnspireerd door de Geest zeiden ze tegen Paulus dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem. (…) We gingen op zoek naar de leerlingen en bleven een week bij hen. Geïnspireerd door de Geest zeiden ze tegen Paulus dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem” HANDELINGEN 21:4:14.

De gelovigen, geïnspireerd door de heilige Geest, waarschuwden Paulus om niet te gaan. Ze voorzagen moeilijkheden. Zie ook HANDELINGEN 21:10-14. Hoewel Paulus de problemen van een gevangenschap onder ogen zag, liet hij zich niet overhalen om thuis te blijven. En we weten dat God uiteindelijk toch tot Zijn doel met Paulus leven kwam, omdat hij een gezant was namens God. Vgl. HANDELINGEN 9:15-16.

Later schrijft Paulus aan de gemeente van Galaten:

“Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten” GALATEN 6:7-10.

Dit laat zien dat de mens kan kiezen op welke akker hij zaait. Onze vrije wil pakt God niet af, maar vraagt ons wel om hier verantwoord mee om te gaan. Gaan wij hier onverantwoord mee om dan laat God dit toe met alle gevolgen van dien. In de Bijbel komen we veel verhalen tegen die laten zien dat God een tolerante wil kent. Dit wil niet zeggen dat Hij alles goedkeurt, want soms zijn de gevolgen voor de mens verre van aangenaam. En dat onderstreept Paulus door te zeggen: “wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”.

De leidende wil van God

Hiermee bedoel ik de dingen die God graag wil dat ze gebeuren. Hoewel God dingen toelaat, heeft Hij ook een specifieke wil die we de, ‘leidende wil’ van God noemen. Omdat God mensen leidt naar het plan of doel wat Hij met mensen heeft. Wanneer we naar het leven van Jezus kijken, dan zien we daar ook de leidende wil van God. En in de uitroep van Jezus; “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten”, zien we heel nadrukkelijk de wil van de Vader om een doel te bereiken van redding en hoop voor alle volken.

“Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt” 1 PETRUS 3:18.

Het is Gods leidende wil, dat het offer van Jezus, ons bij God zal brengen. Dat is Gods uitdrukkelijke wil. Daarom liet God Zijn Zoon, op het meest cruciale moment in zijn leven alleen, om ons te kunnen bereiken met Zijn liefde. Er zijn in de Bijbel meer voorbeelden van Gods leidende wil. Wanneer God iets van ons vraagt dan is dit ook Zijn specifieke wil. Dit drukt Gods verlangen uit om ons tot gehoorzaamheid te leiden. En die gehoorzaamheid brengt ons dichter bij God de Vader. De reden die heel goed weergeeft waarom Jezus moest lijden zien we beantwoord in wat Petrus ons schrijft:

“Vrienden, u moet niet vergeten dat één dag of duizend jaar voor de Here geen verschil maakt. Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen2 PETRUS 3:8-9 HB.

Voor studie JESAJA 30:18; ROMEINEN 2:4, 13:11; 1 TIMOTHEÜS 2:3-6.

God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dat is de reden van Gods geduld, Hij geeft ons nog tijd om tot inkeer te komen. Wat een genade. Maar ook op andere terreinen van ons leven geeft God ons adviezen die passen binnen de grenzen van Zijn wil. Ook hierin wil Hij ons tot nadenken zetten omdat dit beter is voor onze relatie met Hem. De meest belangrijke adviezen zijn die tot heiligmaking. Dat is een moeilijk proces want hierin wordt onze wil omgebogen naar Gods leidende wil voor ons leven. In het Oude Testament kunnen we al lezen dat; ‘gehoorzaamheid uit het hart veel beter was dan het Hem volgen met je verstand’. Lees de volgende tekst gedeelten er maar eens op na; 1 SAMUËL 15:22 en AMOS 5:21-24.

Hoewel het brengen van offers voor God heel belangrijk was, is het gehoorzamen van Zijn leefregels veel belangrijker. Gods verlangen is dat wij onze eigen genoegens opgeven om zo de weg vrij te maken om Hem echt te dienen. Dat is Zijn plan voor ons leven. Dan beantwoorden wij aan het feit dat we een nieuwe schepping zijn. Daarom roept Paulus ons ook op om onszelf geheel aan God toe te wijden.

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is” ROMEINEN 12:1-2.

Voor studie - 1 THESSALONICENZEN 4:1-8; ROMEINEN 6:12-13; GALATEN 1:4; EFEZIËRS 4:23; KOLOSSENZEN 3:10.

We moeten anders worden door onze manier van denken. Dat is het gebied wat aan God toegewijd moet worden. We kunnen nog zoveel gewoontes en andere onhebbelijkheden naast ons neer leggen, maar als dit niet uit een ‘vernieuwd denken’ voortkomt blijven we doorgaans onveranderde mensen. Vgl. 1 CORINTHIËRS 3:3-4. Maar als ons karakter, de leidende wil van God weerspiegeld, dan kunnen we God eren met ons leven. Dat is het punt waar Paulus naar toe wil. Met die onderwerping aan God ontwikkelen we een gezond getuigenis en kunnen hierdoor veel beter anderen winnen voor Jezus Christus, dat is dan; ‘onze ware eredienst’.

Die inzet moet van harte gaan en met zuivere bedoelingen. De Bijbel spoort ons aan tot eerlijkheid en om elkaar met respect te behandelen. Er is een boek met de titel, ‘Wie ben je als niemand kijkt’. Alleen de titel geeft al veel stof tot nadenken. Meestal laten we ons van onze goede kant zien als anderen naar ons kijken. Met dit in gedachten moeten we lezen wat Paulus aan de christen slaven en werkgevers schrijft.

“Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters met eerbied en ontzag. Dien hen met uw hele hart, zoals u Christus dient. Werk niet alleen goed als uw meester toekijkt, maar ook als hij u alleen laat. Doe uw werk als een dienaar van Christus, die van ganser harte wil doen wat God vraagt. U weet toch dat de Here u zal belonen voor alle goede dingen die u gedaan  hebt, of u nu slaaf bent of vrij man” EFEZIËRS 6:5-8 HB.

Bedenk dit, zegt Paulus, doe alles wat je doet vanuit de ‘leidende wil’ van God, of je werkgever of werknemer bent. Die houding zal je niet ongezegend laten, want de Here zal je belonen. Wie ben je als niemand kijkt, wees eerlijk voor jezelf. De Bijbel kan je beter vertellen wie je bent, dan wie ook. Om die reden is het verstandig je tijd goed te gebruiken. Vgl. 1 PETRUS 4:3. De leidende wil van God maakt onze werkelijke waarden beter zichtbaar dan onze zondige genoegens. Dat besefte Paulus zich maar al te goed toen hij het volgende schreef:

“Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wilEFEZIËRS 5:15-17.

Voor studie - KOLOSSENZEN 4:5-6; 1 THESSALONICENZEN 4:1-8.

Dat we in een slechte tijd leven daar vertellen we elkaar niets nieuws mee. De zonde vergiftigt steeds meer en meer onze leefwereld. Daarom moeten we in de hoogste staat van paraatheid zijn. De leidende wil van God zal ons helpen, de juiste weg te bewandelen, onze tijd goed te gebruiken en ons laten zien wat God van ons wil. En Paulus roept het ons toe, ‘stop met het verspillen van tijd’, want op geloof moet actie volgen. Ook al ondergaan we soms een moeilijke tijd, laat je leiden door Gods woord.

Gods leidende wil is voor al Gods kinderen gelijk, ondanks dat de omstandigheden verschillend kunnen zijn. Gods verlangen is dat wij Zijn Karakter in ons zullen ontwikkelen. Dan zullen we gaan lijken op Zijn Zoon. En onze liefde voor Hem zal sterker zijn dan onze zwakheden. Dan zal ons geloof passen binnen de grenzen van Jezus’ gebed voor ons. Zie JOHANNES 17:20-23. Zijn verlangen was dat we één zouden zijn, zodat de wereld zal geloven dan God Jezus gezonden heeft. Dan zal Gods leidende wil zichtbaar worden in een mondige gemeente, die niet met alle winden mee zal waaien. Zie EFEZIËRS 4:12b-15.

Hoe ontdek ik Gods leiding

Veel christenen vinden het moeilijk om Gods wil voor hun leven te ontdekken. En in sommige situaties is dat ook zo. Moeite en zorg kan onze relatie met God verstoren, terwijl we er eigenlijk naar smachten. We willen allemaal weten wat de wil van God is. Ik denk dat God ons met die behoefte geschapen heeft. Zodat we Hem zullen zoeken om antwoorden te vinden in de jungle van ons bestaan. Goed daar kunnen we veel studies of boeken over aanschaffen, maar in de basis is het eenvoudiger dan we soms denken. Er zijn drie dingen die ontzettend belangrijk zijn hoe we Gods leiding kunnen ontvangen. Deze drie zijn, de heilige Geest, Gods woord de Bijbel en het verbonden zijn aan een kerk/gemeente. Als Christen kunnen we niet zonder deze drie verbindende bouwstenen. Daarom wil ik hier even bij stil staan.

De Heilige Geest

Je kunt je afvragen of je als kind van God de heilige Geest ontvangen hebt. Nu het antwoord is ja. Hoor maar wat Paulus zegt:

“Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest1 CORINTHIËRS 12:3.

Wie Jezus als Heer erkent, kan dit alleen, door toedoen van de heilige Geest. Dus wie Jezus als Heer belijdt, heeft Gods Geest ontvangen. Daar mag je dus nooit aan twijfelen. En natuurlijk doen we dit wel eens, omdat het leven soms zo gecompliceerd is. Of wanneer we door onze zonden het overzicht over ons leven verloren hebben. Maar wanneer we weer terug gaan naar de basis, en Jezus als Heer belijden over ons leven of de situaties, dan ervaren we weer de inwoning van de heilige Geest. Dan zal Gods Geest ons weer zeggen wat belangrijk is voor de situatie waar je dan in zit.

“De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaatJOHANNES 16:13.

In de eerste plaats is het de waarheid waar de heilige Geest ons in leidt, de waarheid over het feit dat Jezus de Zoon van God is. Maar Hij zal ons ook leiden, om in het kennen van Gods wil, Jezus te volgen in gehoorzaamheid. Want het werk van de heilige Geest is ook om ons te vertellen over het heden en de toekomst.

“Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God” 1 KORINTIËRS 2:9-10.

Voor studie MATTHEÜS 11:25; 16:17; JOHANNES 14:26; 15:26; 16:13-15.

Er zijn dingen die wij met onze beperkte mogelijkheden niet kunnen waarnemen. Onze ogen, oren of ons mensenhart kan niet horen, zien of begrijpen wat God allemaal gedaan heeft of nog gaat doen. Daarom geeft God ons Zijn Geest, omdat we hierdoor in staat zijn om Goddelijke dingen te begrijpen. En begrijpen we wat Gods Geest leert, laten we dit dan ook toepassen.

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ookde richting volgendie de Geest ons wijst” GALATEN 5:25.

Uit dit vers blijkt dat God geïnteresseerd is in alles wat ons leven bezighoud. Wanneer we met God leven dan moeten we ook leren om alle aspecten van het leven aan Hem te onderwerpen. Eigenlijk zegt Paulus: ‘nu je gered bent, moet je er ook naar leven’. De heilige Geest is de Bron waaruit je mag putten, elke dag en in alle situaties.

Gods Woord

De Bijbel is het geopenbaarde woord van God. Het is bovendien in mensentaal geschreven zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Het Bijbelbezit is onder de Nederlandse christenen heel hoog. Dus iedere Christen kan weten wat God in Zijn Woord zegt. En toch bestaat er een zekere schroom om de Bijbel te lezen. Vraag maar eens aan jezelf hoe vaak je de Bijbel leest.

Goed lezen is één ding, ernaar handelen is een heel ander begrip. Want er zijn ook veel mensen die wel weten wat er staat, maar die handelen er niet naar. En dat terwijl de Bijbel voor elke kind van God een leidraad is om je weg te vinden in dit leven. Het is Gods absolute autoriteit voor heel ons leven.

Natuurlijk is het voor een mens moeilijk je over te geven aan het gezag van dit Woord. Dat is ook de reden dat veel christenen er zo weinig in lezen. Dat is jammer want wanneer je op zoek bent naar Gods wil voor je leven, dan beantwoord de Bijbel veel van je vragen. Het komt je niet aanwaaien, je zult er iets voor moeten doen, Paulus geeft een goed advies:

“U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is” ROMEINEN 12:2.

Niet aanpassen, maar veranderen door je gezindheid, dat is je denkwijze te vernieuwen. Alleen zo kunnen we weten wat God van ons wil. Het kennen van Gods wil heeft niets te maken met ons gedrag of gewoontes, maar wel met de manier waarop we denken. Wanneer ons denken vernieuwd wordt ontwikkelen we een nieuwe manier van leven, die steeds meer haar wortels vindt in de gezindheid van Jezus. Zie FILIPPENZEN 2:5 en JESAJA 55:10-11. Iemand heeft eens gezegd; ‘Als ons karakter op Christus lijkt, mogen we ervan overtuigd zijn dat ons gedrag God zal eren’.

De kerk

De kerk is een groot huisgezin waar men terecht aanspraak kan maken op velerlei vormen van hulp. Vragen over je geloof en twijfel moet je daar kunnen delen met mede gelovigen. Zo moet de kerk toegerust zijn tot dienstbetoon aan allen. Ook voor het ontdekken van Gods wil is de kerk bij uitstek een geschikte plek. Enerzijds om daar te leren wie God is en anderzijds om te leren wat God van je verlangt. Het is een geweldige plek om samen te komen om te ontvangen en uit te delen. Luister maar eens wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze.

“En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd” EFEZIËRS 4:11-12.

De leiding van een gemeente heeft de taak om de gelovigen toe te rusten. Om hen op te voeden in het geloof. Binnen de kerkmuren zullen dan ook vele vragen beantwoord moeten worden die je nu eenmaal tegenkomt in het, ‘gezamenlijke dienstbetoon’. Je staat er nooit alleen voor. Juist vragen als, ‘wat is Gods wil voor mijn leven’, mag je daar stellen. Je zult zeker niet de enige zijn. Want allemaal hebben we onze vragen en verlangen we naar wijsheid om Zijn wil te kennen. En deze roep om wijsheid wil God altijd beantwoorden.

Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven; Hij zal het u niet kwalijk nemen” JAKOBUS 1:5 HB.

Voor studie SPREUKEN 2:3-13; MATTHEÜS 7:7-11; JACOBUS 3:17.

Hier wordt niet gesproken over kennis, laat dit duidelijk zijn. Jacobus heeft het hier over het vermogen om, in moeilijke omstandigheden een ‘wijs besluit’ te kunnen nemen. En met wijsheid bedoelt hij dan een onderscheidingsvermogen tussen Gods wil en de menselijke wil. Zo wordt ons ‘voldoende wijsheid’ gegeven, om Gods wil te kennen. Elke vraag kent een antwoord. Soms is het zoeken, maar God geeft het. Maar wees er wel op bedacht dat het niet altijd antwoorden zijn die in het verlengde liggen wat wij, of anderen, in gedachten hebben. Want Zijn wegen zijn soms anders dan de onze wegen. Zie JESAJA 55:8-9. Wie hiermee kan leven zal bereid zijn om Gods wil te doen, en nog beter te kennen.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 15-10-2018
Versie: 2
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?