Wat is het begin van alles

Studie 6

Wat was het begin van alles? Hoe kan dit alles tot stand zijn gekomen? En wat is het een niet te begrijpen wonder dat van 'oorsprong' alles op een majestueuze met elkaar in evenwicht is. Ieder detail klopt, niets en niemand leeft voor zichzelf.

"Aan alles wat Hij doet, is te zien dat Hij trouw is. Hij houdt van rechtvaardigheid. Aan alles op aarde is te zien dat de Heer goed en vol liefde is. De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem". Uit Psalm 33 (BasicBijbel)

Bijna iedereen zal over deze vraag hebben nagedacht; 'Wat was het begin van alles? Hoe kan dit alles tot stand zijn gekomen? En wat is het een niet te begrijpen wonder dat van 'oorsprong' alles op een majestueuze met elkaar in evenwicht is. Ieder detail klopt, niets en niemand leeft voor zichzelf. De totale schepping geeft en ontvangt om elkaar te voeden en te onderhouden. Het is alles zo Goddelijk volmaakt dat wij niet is staat zijn om dit alles te doorgronden en te begrijpen. Zo onderwijst ons de Schepping over Gods Plannen met dé aarde!

“Want wat de Heer zegt, is te vertrouwen. Aan alles wat Hij doet, is te zien dat Hij trouw is. Hij houdt van rechtvaardigheid. Aan alles op aarde is te zien dat de Heer goed en vol liefde is. De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem. Hij bepaalde de grenzen van de zee. Het water van de oceanen verzamelde zich op de plaatsen die Hij had aangewezen. Laat iedereen op aarde ontzag hebben voor de Heer. Laten alle mensen diep ontzag voor Hem hebben. Want door één enkel woord heeft Hij alles gemaakt. Hij sprak en het was er” Psalm 33: 6-9 *.

Sta eens even stil

Wie deze Psalm leest zal begrijpen hoe diep David getroffen is door het aanschouwen van Gods schepping. In Psalm 147 laat Hij ons overduidelijk weten wat het bij hem heeft losgemaakt! En David wil ons er ook in betrekken, meenemen in zijn uitbundige blijdschap.

“Prijs de Heer! Het is goed om voor onze God te zingen. Hij heeft er recht op dat wij Hem eren met een lied” Psalm 147:1 *

Horen we wat David zegt? “Hij heeft er recht op dat we Hem eren”. Ik denk dat daar zijn inspiratie wegkomt wat hij in de Psalmen zingend of sprekend aan ons wil meegeven. Mogelijk heeft hij gedacht, 'denk daar maar eens over na, want je kunt Zijn schepping niet ontleden om te ontdekken hoe Hij dit alles tot stand heeft gebracht. Hij zal, denk ik, gelijksoortige vragen als ons hebben gehad, hoe is dit alles ontstaan! Maar het verhaal wat God verteld in Zijn Schepping heeft David overtuigd wat wel en niet belangrijk is om je druk over te maken. Paulus heeft dit ook heel goed begrepen,

Lees maar wat hij met ons wil delen, hoe hij God heeft leren kennen, en dat noemt hij 'het Goede Nieuws'.

“Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Christus. Want het goede nieuws is de kracht van God: iedereen die het gelooft, wordt erdoor gered. Het goede nieuws is op de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor de andere volken. Want in het goede nieuws laat God zien, hoe mensen worden vrijgesproken van hun schuld voor hun ongehoorzaamheid aan God. Namelijk door geloof dat steeds meer groeit. Het is zoals er in de Boeken staat: "Mensen die leven zoals Ik het wil, zullen leven door hun geloof in Mij” Romeinen 1:16-17

Begrijpen wij wat Paulus wil zeggen? Je kunt je over veel zaken heel druk maken maar veel dingen zullen we nooit kunnen doorgronden. Daarom is deze zin zo ontzettend belangrijk in onze zoektocht naar het antwoord op de vele vragen. Het is God Zelf die laat weten dat het niet om onze vragen gaat, maar HOE we Hem kunnen vinden. Dat is immers veel belangrijker? Dat was de zoektocht en soms de worsteling van veel mensen, maar dit woord heeft Paulus, maar ook zoveel anderen overtuigt, waar het om ging. Lees maar:

"Mensen die leven zoals Ik het wil, zullen leven door hun geloof in Mij”

Wat een begrijpbare taal, wij hoeven geen antwoorden te zoeken, God heeft ze immers al beantwoordt in Zijn manier van Vertellen, om te Kijken naar Zijn Schepping. Dan leven we niet op grond van 'bewijs, van het begrijpbare, maar op grond van ons geloof'. Dan zeggen we met David mee:

“Zing een nieuw lied voor Hem. Maak vrolijke muziek en zing er luid bij. Want wat de Heer zegt, is te vertrouwen. Aan alles wat Hij doet, is te zien dat Hij trouw is. Hij houdt van rechtvaardigheid. Aan alles op aarde is te zien dat de Heer goed en vol liefde is”.

En let dan eens op deze regel:

“Aan alles op aarde is te zien dat de Heer goed en vol liefde is”

Deze overtuiging doet hen het volgende beseffen:

“De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem. Hij bepaalde de grenzen van de zee. Het water van de oceanen verzamelde zich op de plaatsen die Hij had aangewezen. Laat iedereen op aarde ontzag hebben voor de Heer. Laten alle mensen diep ontzag voor Hem hebben. Want door één enkel woord heeft Hij alles gemaakt. Hij sprak en het was er” Psalm 33:6-9 *

Voor toen en voor nu.

Altijd zal de mens proberen om de Bijbel te verklaren, maar vanuit welke belangstelling je dit ook doet, besef dat je verstand, je denken gebonden is aan de dimensie van de gevallen schepping. Hierdoor is niemand in staat om Gods werken te doorgronden, lees de kennis van Jesaja:

“Begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepten van Zijn begrip peilen” Jesaja 40:28 HB.

Jesaja roept het ons allemaal toe; “Begrijpt u het dan nog niet?” en dan wijst hij ons op;

  • Gods scheppende macht
  • Zijn altijd toegewijde zorg
  • Zijn overwinnende Aanwezigheid
  • Zijn oneindige energie
  • Zijn toegewijde daden

Niets en niemand kan met God vergeleken worden, Onze kennis is niet in staat om de diepten Gods te begrijpen. Onze kennis en taal, ons weten en ons hart zijn niet in staat om enig begrip te hebben van wie Hij werkelijk is. Maar..., er is maar één manier waarop dit kan.

Paulus werkt de woorden van Jesaja verder uit wanneer hij schrijft:

“Want in de Boeken staat: "Ik zal laten zien dat de wijsheid van wijze en geleerde mensen niets voorstelt. Hun hele manier van denken is maar dwaas." Waar blijven nu de wijzen, de geleerden en de filosofen van deze tijd? Wat zij als ongelovige mensen wijs vinden, vindt God maar dwaas. Want met al hun wijsheid hebben ze Hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het 'belachelijke' verhaal van het kruis. Want de mensen die het geloven, worden daardoor gered.

Joden willen wonderen zien. Grieken willen wijsheid horen. Maar wij vertellen over een gekruisigde Christus. De Joden willen het niet geloven. De Grieken vinden het belachelijk (…) En de dingen die de ongelovige mensen onbelangrijk en waardeloos vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de dingen die de mensen zo belangrijk vinden.

Zo kan dus niemand bij God over zichzelf opscheppen. Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan Hem te danken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods wijsheid. En alleen dankzij Hem zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Alleen door Hem horen we nu bij God. Daardoor is het waar wat er in de Boeken staat: "Als iemand zo graag trots wil zijn, laat hij dan trots zijn op de Heer en niet op zichzelf.

De wijsheid waar ik mee kom, is alleen te begrijpen voor mensen die er aan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld of van de geestelijke machten van deze wereld. Die machten zullen vernietigd worden. Maar de wijsheid waar ik over spreek, is de wijsheid van God. Het gaat daarbij over dingen die heel lang verborgen waren. Maar nu zijn ze aan ons bekend gemaakt. Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaarliggen om ons te redden. De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe Hij dat wilde doen. Als ze het wél hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd.

Maar het is gegaan zoals er in de Boeken staat: "Niemand heeft ooit zoiets gezien. En niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zó is Gods plan voor de mensen die van Hem houden." En nu heeft God aan óns zijn plan bekend gemaakt door zijn Geest. Want Gods Geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen Geest, wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, wij hebben de Geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven. Over die dingen spreken we dan ook. 1 Korintiërs 1:19- 2:13 *.

Welke verhalen we uit de 'oudheid' ons eigen willen maken, elke mythe ten spijt, het geloof in een reddende Jezus, zal al deze wijsheid ontmantelen als krachtloze hersenspinsels. Met het feit, dat de mens steeds meer ging begrijpen en inzicht kreeg hoe de natuur groeide, verdwenen al het menselijke geloof in mythen en sagen.

En toch bleef de vraag bestaan door alle eeuwen heen, 'waar komt dit alles vandaan'? En tot op de dag van vandaag heeft het menselijke brein geen sluitend antwoord kunnen geven. Elke 'veronderstelling' heeft aangetoond dat het bewijs van hun theorie niet levensvatbaar was om een sluitend en overtuigend bewijs te leveren.

Kan ik dit bewijzen?

Het nu volgende Bijbelgedeelte maakt dit alles duidelijk. Hoewel Paulus dit schreef om een meningsverschil tussen de Griekse gelovigen uit te leggen, is dit ook een belangrijk gegeven voor ons. In dit gedeelte staat een belangrijke zin die mij, die ons kan helpen geloven dat ons geloof in God de Vader en Zijn Zoon de enige weg tot behoud is.

“Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven. Maar we verlangen ernaar in een béter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke (de tijdelijke tent, ons lichaam) vervangen door het leven (het eeuwige huis, ons hemelse lichaam).

  • Dat is waar God ons voor heeft gemaakt.
  • Daarvoor heeft Hij ons ook zijn Geest gegeven.
  • Want de Geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen.

Daarom zijn we altijd vol goede moed. Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in Hem, maar we zien Hem nog niet. We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien” 2 Korintiërs 5:4-7 *.

Ik heb het wel vaker gezegd; de Bijbel verklaard zichzelf. En ons geloof is hierbij 'de sleutel' waardoor ons hart en verstand voor Hem opengaat om te begrijpen dat God Hét begin is van alle dingen. Kijk, de mens wil eerst zien en dan geloven. Maar God zegt; ' eerst geloven en dan zien wie Hij werkelijk is. De heilige Geest die is het die ons helpt om te zien. Door het lezen van Gods woord zullen ons de ogen geopend worden.

Iedereen weet, of heeft wel eens gehoord dat 'God de hemel en de aarde schiep'. Zo is de hemel Gods woonplaats en de aarde een plek voor de mensen. Op zich toont dit al aan dat God bestaat, dat Hij het Begin van al wat leeft is. Dat is voor ons soms niet te vatten, maar door zijn Wil is alles ontstaan. Het is zelfs zo dat God er al was voor het ontstaan van deze aarde.

“Al voordat U de bergen schiep, was U God. Voordat U de aarde schiep, was U God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst, bent U God” Psalm 90:2 *.

Ook Petrus geeft uitdrukking aan het begrip 'eeuwigheid'. Hoe groot is de ,eeuwigheid'? Kunnen we dit in gewicht of afmeting beschrijven? Nee, want hierin ontbreekt het ons aan inzicht, maar God is niet gebonden aan deze materie. Zijn denken is niet gebonden aan ruimte en tijd. Hij bezit de totale macht van vrijheid, en die vrijheid deelt Hij met ons. Want door het Offer van Jezus Christus kunnen wij die vrijheid ook ontvangen. Dan komt de heilige Geest in ons wonen die ons leert wat 'vrij zijn betekent'! Over die vrijheid heeft Petrus het wanneer hij het volgende met ons deelt:

“Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als één dag. Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil” 2 Petrus 3:8-9*

Hoewel hij dit schrijft om de mensen te bemoedigen dat God hen niet zal vergeten, in hun moeite en strijd, klinkt er ook 'die totale vrijheid in door waar Paulus ons dit over schrijft:

“Maar het is zeker dat de aarde zal worden bevrijd van dat zinloze bestaan waarin alles in dood eindigt. De aarde zal dezelfde hemelse vrijheid krijgen als de kinderen van God. We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook wijzelf. Het is wel zo dat we Gods Geest alvast gekregen hebben, als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden.

Dan zal Hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijke lichaam. En daar kijken we vol verwachting naar uit. Dat doen we al vanaf de dag dat we werden gered! Als iets er al is, hoef je er niet meer naar uit te kijken. Het is er immers al. Maar wij kijken uit naar iets wat er nog níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op. En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons” Romeinen 8:21-26 *.

Een geweldige bevestiging van het begrip 'eeuwigheid'. Hieruit kunnen we verklaren dat God er altijd was en zal Zijn. Hoewel we hier nooit alles van zullen begrijpen, denk ik dat God ons hiermee wil bemoedigen. Om ons te laten zien dat er buiten Hem om niemand anders is als Zijn gelijke. En deze Vader God heeft geduld met de mensen van de wereld “Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil”.

God verlangt dat ook jij die zekerheid zult hebben om een 'volgeling van Jezus Christus te zijn. Dan: “kijken we uit naar iets wat er nog níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op. En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons”.

De tekst waar een * achter staat komen uit de BasicBijbel.

Tot een volgend leermoment, Fred IJzerman.

Datum gemaakt: 18-4-2023
Versie: 6
Categorie: Voorjaar
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?