Lijden

Week 44 – Levensbedreigend of Levensreddend?

Lijden is een zeer breed begrip. Veel mensen lijden door toedoen van anderen, maar soms ook door eigen keuzes of fouten. Je kunt lijden omdat je een schoonheidsideaal nastreeft of vanwege een lichamelijke aandoening. Zo kan een mens veel te verduren krijgen omdat iemand hem haat of niet mag. En soms tolereer je iets van iemand om de lieve vrede wil, maar je lijdt er wel onder. Lijden is het ondervinden van smart en ellende. Het komt in rijke en arme landen voor. Zo brengt hongersnood en rijkdom de mens veel ellende. Er bestaat een geestelijk en een lichamelijk lijden. En de tijdsduur van lijden kan kort maar ook heel lang zijn, maar ook de intensiteit ervan gaat voor de één veel dieper dan bij de ander. Lijden is meestal onze strijd tussen goed en kwaad.

Het tegenovergestelde van licht is duisternis, want een ieder: “die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen” JOHANNES 3:20 NBG. Dat is een gemeenschappelijk probleem. Hieruit ontstaat voor een groot deel het lijden dat we ondergaan. We kunnen allemaal lijden veroorzaken in andermans leven. De Bijbel zegt dit ook heel duidelijk. Zij die het grootste voorbeeld zouden moeten zijn brengen soms ook het meeste lijden voort. Belangrijke mensen hebben altijd een voorbeeldfunctie. Dat zien we ook bij Jozua, een belangrijke man uit het Oude Verbond. Zolang hij leefde diende het volk de Heer, en zelfs na zijn dood wisten zijn leeftijdsgenoten het volk, Gods wil te laten doen. Maar toen ook zij gestorven waren stond er een nieuwe generatie op, zij waren niet vertrouwd met wat God allemaal gedaan had voor Israël. Toen gingen: “De Israëlieten doen wat slecht is in de ogen van de HEER : ze gingen de Baäls dienen” RICHTEREN 2:6-11. Dit patroon van verval zien later terug bij Salomo een zoon van Koning David. Van hem lezen we: “Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER en was de HEER niet zo trouw als zijn vader David” 1 KONINGEN 11:6.

Zo zien we een patroon ontstaan van trouweloosheid met veel lijden. Zonde kent altijd een afrekening, dit zien we terug in de natuur, in ons eigen leven, in onze normen en waarden, in rampen, in dood, in afgoderij in kwaadspreken, in slechte gewoonten en noem maar op. Al deze zaken hoorden er van hét begin niet bij. Het heeft zijn intrede gedaan in onze schepping door foute keuzes. De satan heeft er een groot belang bij om ons van hem afhankelijk te maken. Dat hij hier een heel slim programma voor heeft klaarliggen hoeft geen betoog.

Als we nadenken over de vraag waar ten diepste de oorzaak ligt van ons zondeprobleem dan kunnen we niet direct een voor iedereen bevredigend antwoord geven. Komt het van God? Is het onze eigen schuld? Of kunnen we gewoon de satan de schuld geven? In dit alles heeft de mens altijd een eigen verantwoordelijkheid gehad. Een belangrijk gegeven in de Bijbel vinden we in het verhaal van Kaïn en Abel. God zegt tegen Kaïn: “Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Als je wilt, kun je hem echter overwinnen” GENESIS 4:7 HB. We kunnen niet zeggen dat God verantwoordelijk is voor zonde en kwaad.

‘Als je wilt, kun je hem overwinnen’, dit is een heel belangrijk gegeven. Dit leert ons dat we niet hoeven te luisteren naar al het slechte, dat we het zondermeer maar doen omdat we niet anders kunnen. Maar we moeten er tegen strijden, die macht hebben wij. Want we zijn geen kuddedieren die klakkeloos doen wat de ander ook doet. Nee, God heeft ons geschapen met een eigen wil. En die wil kan zich sterken in Gods waarheid. Dan kun je keuzes maken die niet levensbedreigend, maar levensreddend zijn. En staan we hier alleen in? Worden we in onze strijd tegen het kwaad aan ons lot overgelaten? Nee, want we weten dat Jezus door Zijn lijden en dood alle zonde en wat hieruit voortvloeide overwonnen heeft. Zijn overwinning geeft ons kracht om over de zonde te heersen.

Wie nadenkt weet dat veel van het menselijke lijden wordt veroorzaakt door het slechte wat in de mens is. Zie MARCUS 7:21-23. Daarom worden wij opgeroepen: “Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt” AMOS 5:15. Vgl. ook 1 THESSALONICENZEN 5:22. Besef echter wel, dat in het doen van Gods wil veel lijden voorkomen kan worden. Natuurlijk, zijn er ook andere vormen van lijden die buiten onze wil liggen, dit kunnen we dan ook niet voorkomen. Deze dingen zijn het gevolg van het feit dat we leven in een gevallen schepping die de dood met zich meedraagt. Vgl. ROMEINEN 5:14-21. En hoe die ontwikkeling onze toekomst eruit zal laten zien? De berichtgeving is niet zo rooskleurig dat zien we in alles terug.Heb ik nu alles gezegd over het lijden? Nee, ik weet dat het een levensgroot probleem is dat wij nooit kunnen oplossen. Maar wanneer het om de zonde gaat, mogen we ons beroepen op het volbrachte werk van Jezus Christus. En mogen we deze woorden proclameren: “Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen” OPENBARING 12:11. Wat is ons getuigenis?

Ik wens je een fijne dag, Fred

 

Voor meer studie

 

 

Maandag

Jesaja 40:12-13

De geest van de HEER gemeten

Dinsdag

Psalm 123:1-4

Volgen onze ogen de HEER

Woensdag

1 Petrus 2:21-22

Ook Christus heeft geleden

Donderdag

1 Petrus 2:7-8

Gods woord niet gehoorzamen

Vrijdag

1 Petrus 4:12-13

Er overkomt u niets uitzonderlijks

Zaterdag

Handelingen 10:37-39

Ze hebben hem gedood

Zondag

Johannes 11:25-27

In mij gelooft zal nooit sterven

Maandag

Psalm 34:9

Proef, en geniet

 

Datum gemaakt: 7-2-2013
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?